Tiedonantopolitiikka

Tässä Musti Group Oyj:n (”Musti Group” tai ”Yhtiö”) hallituksen hyväksymässä tiedonantopolitiikassa kuvataan keskeiset periaatteet ja toimintatavat, joiden mukaan Yhtiö toimii sijoittajaviestinnässä ja taloudellisessa raportoinnissa. Tiedonantopolitiikan periaatteet koskevat Yhtiötä ja sen tytäryhtiöitä.

Musti Group noudattaa tiedonantopolitiikassaan Suomen lainsäädäntöä, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) No. 596/2014 markkinoiden väärinkäytöstä (Market Abuse Regulation, ”MAR”) sisältyviä määräyksiä, Nasdaq Helsinki Oy:n pörssin sääntöjä sekä European Securities and Markets Authorityn (ESMA) ja Finanssivalvonnan ohjeita. Lisäksi Yhtiö noudattaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia sekä yhtiön sisäisiä ohjeita.

Tiedonantopolitiikka on hyväksytty Yhtiön hallituksessa 13.12.2019. Tiedonantopolitiikkaa tarkistetaan ja päivitetään tarvittaessa.

1. Tavoitteet ja periaatteet

Musti Groupin tavoitteena on varmistaa, että kaikilla pääomamarkkinoilla toimivilla tahoilla on samanaikaisesti ja viivytyksettä käytössään yhdenvertainen, riittävä ja olennainen tieto Yhtiöön ja sen liiketoimintaan liittyvistä olennaisista tekijöistä, jotka voivat vaikuttaa Musti Groupin rahoitusvälineiden hintaan, ja että julkistettava tieto antaa oikeat ja riittävät tiedot Yhtiön toiminnasta.

Musti Groupin sijoittajaviestinnän periaatteet ovat avoimuus, oikea-aikaisuus, luotettavuus, läpinäkyvyys, johdonmukaisuus, ymmärrettävyys ja tasapuolisuus. Yhtiö viestii selkeästi ja johdonmukaisesti sekä myönteisistä että kielteisistä asioista.

Tiedonanto perustuu säännölliseen ja jatkuvaan tiedonantovelvollisuuteen. Yhtiö julkistaa tiedonantovelvollisuuksiin perustuvat tiedot niin pian kuin mahdollista ja samanaikaisesti kaikille sidosryhmilleen. Tapahtuman tai tiedon olennaisuuden arvioi Yhtiön toimiva johto tai hallitus.

Musti Groupin virallinen raportointikieli on suomi. Yhtiö julkaisee kaikki pörssitiedotteet ja lehdistötiedotteet suomeksi ja englanniksi.

2. Tiedotettavat asiat

Säännöllisen tiedonantovelvollisuuden raportteihin sisältyy keskeiset tiedot yhtiön taloudellisesta asemasta, tuloksesta ja niiden kehityksestä. Yhtiö raportoi taloudelliset lukunsa konsernitasolla.

Yhtiö kertoo tulevaisuudennäkymistään vuosittain tilinpäätöstiedotteessa. Lisäksi yhtiö arvioi tulevaa kehitystään toimintakertomuksessa, puolivuosikatsauksessa sekä osavuosikatsauksissa tilikauden kolmelta ja yhdeksältä ensimmäiseltä kuukaudelta.

Yhtiö julkistaa toimintakertomuksen, tilinpäätöksen sekä tilintarkastuskertomuksen viimeistään kolmea viikkoa ennen yhtiökokousta, joka päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta. Lisäksi yhtiö julkistaa selvityksen hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvityksen toimintakertomuksen julkistamisen yhteydessä.

Jos Yhtiön taloudellisissa näkymissä tapahtuu muutos, joka olennaisesti poikkeaa yhtiön aikaisemmin julkistamasta arviosta, antaa Yhtiö tulosvaroituksen niin pian kuin mahdollista. Muutoksen arviointi perustuu siihen, mitä yhtiö on itse aikaisemmin julkisesti ennakoinut tai mitä yhtiön aikaisemmin julkistamista tiedoista voidaan perustellusti päätellä. Tulosvaroituksen antamista ei voi lykätä.

Jatkuvan tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvaa sisäpiiritietoa voivat olla muun muassa:

Lisäksi Yhtiö tiedottaa pörssitiedotteina muun muassa johtohenkilöiden liiketoimet ja muut tiedotettavat asiat pörssin sääntöjen mukaisesti.

Pörssi- ja lehdistötiedotteet

Musti Groupin julkistamat tiedotteet on jaettu kahteen kategoriaan: pörssitiedotteisiin sekä lehdistötiedotteisiin. Tiedotteen tyyppi määräytyy tiedon olennaisuuden ja merkittävyyden perusteella.

Pörssitiedotteet

Yhtiö julkistaa pörssitiedotteella mahdollisimman pian sisäpiiritiedon sekä yllä kohdassa kaksi mainitut asiat. Lisäksi yhtiö julkistaa pörssitiedotteena säännöllisen tiedonantovelvollisuuden perusteella annettavat tiedot ja säännölliset raportit.

Pörssitiedotteet toimitetaan Helsingin pörssille sekä keskeisille tiedotusvälineille ja ne julkaistaan Yhtiön verkkosivuilla.

Lehdistötiedotteet

Yleis- ja ammattimedialle suunnatuilla tiedotteilla kerrotaan yhtiön liiketoimintaan liittyvistä tapahtumista, jotka eivät täytä pörssitiedotteelle määriteltyjä kriteereitä, mutta joilla arvioidaan olevan uutisarvoa tai yleistä mielenkiintoa Yhtiön sidosryhmien keskuudessa.

3. Sisäpiiritiedon julkistamisvelvollisuus, julkistamisen lykkääminen ja muut tiedotettavat asiat

Yhtiö julkistaa sisäpiiritiedon mahdollisimman pian, ellei tiedon julkistamista lykätä MAR:in mukaisesti, jolloin MAR:in mukaisten lykkäysedellytysten tulee täyttyä. MAR:in mukaan Yhtiön on mahdollista lykätä sisäpiiritiedon julkistamista, mikäli kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

• tiedon julkistaminen todennäköisesti vaarantaisi Yhtiön oikeutetut edut,

• tiedon julkistamisen lykkääminen ei todennäköisesti johtaisi yleisöä harhaan, ja

• tiedon luottamuksellisuus säilyy.

Yhtiön hallitus ja toimitusjohtaja tekevät päätöksen sisäpiiritiedon julkistamisen lykkäämisestä lykkäämisperusteiden täyttymisestä tehdyn

arvioinnin perusteella. Toimitusjohtaja voi poikkeustapauksessa tehdä lykkäämispäätöksen yksin, mikäli se asian kiireellisyyden vuoksi on perusteltua.

Lykkäyspäätöksen yhteydessä julkistamisen lykkäämisedellytykset dokumentoidaan, perustetaan asiaa koskeva sisäpiirihanke ja tehdään lykkäyspäätös. Yhtiö julkistaa lykätyn tiedon mahdollisimman pian sen jälkeen, kun lykkäyksen edellytykset eivät enää täyty. Yhtiö ilmoittaa lykkäyspäätöksestä Finanssivalvonnalle sisäpiiritiedon julkistamisen yhteydessä.

4. Sisäpiiri

Yhtiö noudattaa sisäpiiriohjeistuksessa ja -hallinnossa MAR:in vaatimuksia ja sen nojalla annettuja säännöksiä, Finanssivalvonnan ja ESMA:n ohjeita sekä Nasdaq Helsingin sääntöjä ja sisäpiiriohjetta. Lisäksi Yhtiö noudattaa Yhtiön hallituksen hyväksymää sisäpiiriohjetta.

Henkilö, joka toimii johtotehtävissä Yhtiön palveluksessa tai on määritelty kuuluvaksi kaupankäyntirajoituksen piiriin, ei saa toteuttaa omaan lukuunsa tai kolmannen osapuolen lukuun, suoraan tai välillisesti, liiketoimia suljetun ajanjakson aikana. Suljettu ikkuna alkaa kolmekymmentä (30) päivää ennen kyseisen tilinpäätöstiedotteen, puolivuosikatsauksen tai osavuosikatsauksen julkistamista ja päättyy tilinpäätöstiedotteen, puolivuosikatsauksen tai osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeiseen päivään, kattaen kyseisen päivän. Yhtiö ei myöskään hanki omia osakkeitaan tänä aikana.

Yhtiöllä on käytössä ns. whistleblowing-yhteydenottomahdollisuus, jonka kautta Yhtiön työntekijät voivat ilmoittaa, jos on perusteltu syy epäillä, että joku Yhtiön palveluksessa oleva henkilö olisi rikkonut arvopaperimarkkinoita koskevaa lainsäädäntöä ja säännöksiä. Jos rikkomuksesta syntyy epäily tai jos rikkomus pystytään näyttämään toteen, viedään tapaus toimivaltaisten viranomaisten tutkittavaksi.

5. Tulevaisuudennäkymät ja tulosvaroitukset

Musti Group esittää arvion konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä tilinpäätöstiedotteen julkistamisen yhteydessä ja päivittää näkymiä tarpeen mukaan. Arvio tulevaisuudennäkymistä koskee, jollei toisin ilmoiteta, jäljellä olevaa tilikautta. Esitetyt näkymät perustuvat Yhtiön johdon arvion antamisajankohdan mukaiseen näkemykseen konsernin ja sen liiketoimintojen kehityksestä. Epävarmoissa markkinaolosuhteissa Musti Groupin hallitus voi päättää olla antamatta ohjeistusta.

Tulosvaroitus annetaan mahdollisimman pian, jos Musti Group arvioi, että sen tulos tai taloudellinen asema poikkeaa odottamattomalla tavalla ja merkittävästi, joko positiivisesti tai negatiivisesti, Yhtiön aiemmin julkistamasta arviosta tai siitä, mitä Yhtiön aikaisemmin julkistamien tietojen perusteella voidaan perustellusti päätellä. Yhtiön hallitus päättää tulosvaroituksen antamisesta.

6. Tiedotuskanavat

Pääasiallinen ajantasaisen sijoittajatiedon kanava on Musti Groupin verkkosivut. Musti Groupin tavoitteena on tarjota sivuillaan luotettavaa ja ajantasaista tietoa, jonka avulla Yhtiön sidosryhmät voivat muodostaa oikean kuvan Yhtiöstä ja Yhtiön rahoitusvälineiden hintaan vaikuttavista seikoista ja tapahtumista.

Musti Groupin pörssitiedotteet julkaistaan samanaikaisesti tiedottamisjärjestelmän kautta sekä Musti Groupin sijoittajasivuilla. Musti Groupin julkistamat pörssitiedotteet ja lehdistötiedotteet ovat saatavilla Yhtiön sijoittajasivuilla vähintään viiden vuoden ajan. Taloudelliset raportit ovat saatavilla vähintään kymmenen vuoden ajan.

Musti Group jakaa lisäksi tietoa sidosryhmilleen erilaisissa julkaisuissa, haastatteluin ja muissa esiintymisissä. Muu oleellinen aineisto, kuten media- ja sijoittajaviestintäesitykset, mahdolliset webcastit ja puhelinkonferenssien tallenteet ovat saatavilla Yhtiön verkkosivuilla vähintään viiden vuoden ajan.

Musti Group hyödyntää sosiaalista mediaa viestinnässään. Sosiaalinen media ei kuitenkaan ole Yhtiön ensisijainen viestintäkanava tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvan tiedon osalta.

7. Sijoittaja-, analyytikko- ja mediatapaamiset

Musti Group tapaa aktiivisesti pääomamarkkinoiden ja median edustajia ja vastaa ilman aiheetonta viivytystä osakkeenomistajien, sijoittajien, analyytikoiden ja median kyselyihin. Yhtiö voi järjestää tiedotustilaisuuksia sekä tapaamisia pääomamarkkinoiden ja median edustajien kanssa.

Musti Groupin toimitusjohtaja ja talousjohtaja vastaavat ensisijaisesti yhteydenpidosta sijoittajien ja analyytikoiden kanssa. Mediatapaamiset koordinoidaan konserniviestinnässä.

Tapaamisten tavoitteena on antaa taustatietoa Musti Groupista ja sen toimintaympäristöstä. Keskustelut perustuvat Musti Groupin aikaisemmin julkaisemiin tai markkinoilla yleisesti saatavilla olleisiin tietoihin eikä niissä tuoda esille julkistamatonta Musti Groupin rahoitusvälineiden hintaan mahdollisesti vaikuttavaa tietoa eikä sellaista täydentävää tietoa, joka saattaisi aiemmin julkistetun tiedon kanssa muodostaa sellaista uutta olennaista tietoa, jota voitaisiin pitää sisäpiiritietona.

Yhtiön verkkosivuilla voidaan julkistaa tietoa Yhtiötä seuraavista analyytikoista ja heidän antamistaan Yhtiötä koskevista arvioista. Analyytikoiden mielipiteet, arviot ja ennusteet ovat analyytikoiden omia, eivätkä ne edusta tai heijasta Yhtiön tai sen johdon omia mielipiteitä, arvioita tai ennusteita.

Yhtiö tarkistaa pyydettäessä analyytikoiden laatimia analyyseja tai raportteja, mutta ainoastaan tosiasioiden paikkansapitävyyden ja julkistettujen tietojen osalta. Yhtiö ei ota vastuuta pääomamarkkinoiden edustajien julkaisemista arvioista tai ennusteista eikä kommentoi niitä. Yhtiö ei kommentoi Yhtiön arvonmuodostusta tai sen rahoitusvälineiden arvon kehitystä, suosi ketään yksittäistä analyytikkoa tai jaa analyytikoiden raportteja sijoitusyhteisölle.

8. Vastuut ja edustajat

Hallitus käsittelee ja hyväksyy tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, puolivuosikatsauksen ja osavuosikatsaukset. Toimitusjohtaja tai muu Yhtiön johto ei kommentoi Yhtiön hallitusta koskevia asioita. Hallitusta edustaa yleensä hallituksen puheenjohtaja.

Säännöllisen tiedonantovelvollisuuden raportit ja tiedotteet hyväksyy hallitus. Lisäksi hallitus hyväksyy merkittävät pörssitiedotteet kuten toimitusjohtajan nimitystiedotteen. Sisäpiiritiedon julkistamiseen ja muuhun pörssitiedottamiseen liittyvät tiedotteet hyväksyy toimitusjohtaja tai hänen varamiehenään talousjohtaja.

Lain mukaan Yhtiötä edustaa hallitus kaikissa asioissa ja toimitusjohtaja toimitusjohtajan toimivaltaan kuuluvissa asioissa. Konsernin toimitusjohtajalla, konsernin talousjohtajalla tai muulla toimitusjohtajan valtuuttamalla henkilöllä on oikeus antaa lausuntoja Musti Groupin puolesta. Talousjohtaja edustaa Yhtiötä erityisesti Yhtiön taloudellista kehitystä koskevissa asioissa. Yksittäisiä liiketoimintayksiköitä tai konsernitoimintoja edustaa kyseisen liiketoimintayksikön johtaja tai nimetty edustaja. Yhteyksistä mediaan vastaa ensisijaisesti viestintäjohtaja.

Kaikki lausunnot Yhtiön nimissä annetaan aiemmin julkistettujen tietojen puitteissa ja täsmällisesti niiden mukaisina. Yksittäisissä lausunnoissa ei anneta Yhtiön aiemmin julkistamista tiedoista poikkeavaa tietoa eikä sellaista täydentävää tietoa, joka saattaa aiemmin julkistetun tiedon kanssa muodostaa uutta olennaista tietoa, jota voidaan pitää sisäpiiritietona.

Kriisitilanteissa viestintää johtaa konsernin toimitusjohtaja. Kriisiviestinnästä vastaavat siihen nimetyt henkilöt, ja viestinnän tavoitteena on tiedon jakaminen luotettavasti, nopeasti, selkeästi, proaktiivisesti ja avoimesti.

9. Huhut ja tietovuodot

Musti Group antaa lausuntoja omasta toiminnastaan eikä kommentoi kilpailijoidensa, toimittajiensa tai asiakkaidensa toimia.

Musti Group ei kommentoi markkinoilla liikkuvia huhuja, ellei se ole välttämätöntä olennaisten tai selvästi virheellisten tietojen oikaisemiseksi. Jos markkinahuhulla kuitenkin voi olla olennainen vaikutus Yhtiön rahoitusvälineiden hintaan, Yhtiö voi harkita pörssitiedotteen julkistamista antaakseen markkinoille oikean tiedon tai oikaistakseen väärän tai harhaanjohtavan tiedon.

Jos Yhtiön tietoon tulee, että Yhtiötä koskevaa sisäpiiritietoa on ilmaistu kolmannelle taholle, jolla ei ole salassapitovelvollisuutta, sisäpiiritiedon luottamuksellisuutta ei muutoin pystytä takaamaan tai sisäpiiritietoa on vuotanut julkisuuteen, Yhtiö julkaisee tiedon pörssitiedotteella mahdollisimman pian.

10. Hiljainen jakso

Musti Group noudattaa 30 päivän hiljaista jaksoa ennen osavuosikatsauksen, puolivuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamista. Tänä aikana Musti Group ei anna Yhtiön taloudelliseen tilaan, markkinoihin tai tulevaisuudennäkymiin liittyviä kommentteja medialle tai muille osapuolille. Hiljaisen jakson aikana Yhtiön edustajat eivät myöskään tapaa pääomamarkkinoiden edustajia.

Jos jokin hiljaisen jakson aikainen tapahtuma vaatii välitöntä julkistamista, Musti Group julkistaa tiedon viipymättä tiedonantovelvollisuutta koskevien säännösten mukaisesti ja voi kommentoida kyseistä tapahtumaa.

Tulosjulkistusten ajankohdat julkistetaan ennen kunkin tilikauden alkamista, ja ne ovat saatavilla Musti Groupin sijoittajasivuilla.

11. Muutokset, poikkeamat ja ylläpito

Yhtiön toimitusjohtaja tai hänen nimeämänsä henkilö vastaa tiedonantopolitiikan valvonnasta ja tulkinnasta. Tiedonantopolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä lisätietoja antaa toimitusjohtaja, talousjohtaja sekä viestintäjohtaja.

Yksittäistapauksessa ja painavista syistä toimitusjohtaja voi poiketa tiedonantopolitiikasta lakien ja säännösten sallimissa rajoissa.

Yhtiön hallitus päättää tiedonantopolitiikan muuttamisesta. Johtoryhmä voi kuitenkin hyväksyä vähäisiä tai teknisluontoisia muutoksia tähän dokumenttiin.

Tilaa Musti Groupin tiedotteet sähköpostiisi