Sidosryhmärekisterin tietosuojaseloste

Laatimispäivä 8.1.2020

Rekisterinpitäjä

Musti Group Nordic Oy

Helsinki, Finland

(jäljempänä ”me”) 

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Musti ja Mirri Oy

Sähköposti: asiakaspalvelu@mustijamirri.fi

Asiakaspalvelu: 0800 305 305

Rekisterin nimi

Sidosryhmärekisteri

Mitkä ovat henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus?

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yrityksen oikeutettu etu ja/tai sopimuksen täytäntöönpaneminen. 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on:

 • yhteydenpito
 • sopimussuhteemme hoitaminen, ylläpitäminen ja kehittäminen
 • suoramarkkinointi
 • palvelujen tuottaminen, tarjoaminen ja kehittäminen
 • mainonnan kohdentaminen yhtiömme omissa ja muiden tahojen verkkopalveluissa
 • tapahtumien järjestäminen
 • mielipide- ja markkinatutkimukset.

Mitä tietoja käsittelemme?

Käsittelemme sidosryhmärekisterin yhteydessä seuraavia sidosryhmien henkilötietoja:

 • Yrityksen y-tunnus, nimi, osoite;
 • Päättäjän ja/tai yhteyshenkilön nimi ja sähköpostiosoite;
 • Sopimussuhteeseen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot kuten tiedot palveluiden käytöstä;
 • Tiedot suoramarkkinointisuostumuksista ja -kielloista;
 • Tapahtuma- ja käyttäjäanalyysitiedot;
 • Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot;
 • Tiedot toivotuista yhteydenpitomuodoista ja tiedot muutoksista;
 • Kaupparekisterin ja muiden rekistereiden tietojen perusteella muodostetut kohdentamistiedot.

Mistä saamme tietoja?

Rekisterin tiedot kerätään säännönmukaisesti edustaessasi yritystäsi sopimusten tekemisen yhteydessä, tapahtumissa tai muutoin sinulta itseltäsi. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää yleisesti saatavilla olevista tietolähteistä, kuten yritysten verkkosivuilta, kaupparekisteristä, luottotietorekisteristä sekä muista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

Kenelle luovutamme ja siirrämme tietoja sekä siirrämmekö tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille tai siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Henkilötietoja saattavat käsitellä myös muut konserniyhtiöt, kuten emoyhtiö Musti Group Holding Oy. 

Henkilötietojen käsittelyä on ulkoistettu valituille palveluntarjoajille kuten tilausten toimituksia ja laskutusta hoitaville yrityksille tai suoramarkkinointia toteuttaville yrityksille. Näiden alihankkijoiden kanssa on huolehdittu tietoturvasta lainsäädännön edellyttämällä tavalla, kuten laatimalla henkilötietojen käsittelysopimukset.

Siirrämme henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Silloin, kun henkilötietoa käsitellään EU:n tai ETA:n ulkopuolella, huolehdimme siitä, että alihankkija on sitoutunut EU-komission henkilötietojen käsittelyä koskeviin mallilausekkeisiin ja/tai kuuluu Privacy Shield -suojajärjestelmän piiriin tai komissio on katsonut maassa olevan riittävä tietosuojataso.

Henkilötietoja voidaan muutoin luovuttaa ainoastaan kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Miten suojaamme tiedot ja miten pitkään niitä säilytämme?

Henkilötiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa, jotka ovat asianmukaisesti suojattu ja joihin pääsevät käsiksi ainoastaan ennalta määritellyt henkilöt. Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijämme, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä sidosryhmän tietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään.

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista. Huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Oikaisemme tai hävitämme tällaiset tiedot viipymättä.

 Mitkä ovat sinun oikeutesi rekisteröitynä?

Rekisteröitynä sinulla on oikeus tarkastaa  itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lainmukaiset perusteet. 

Siltä osin kuin rekisteröitynä olet itse toimittanut sidoryhmäsrekisteriin tietoja, joita käsitellään toimeksiannon nojalla, rekisteröitynä sinulla on oikeus saada tällaiset tiedot itsellesi pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Rekisteröitynä sinulla on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus milloin tahansa ja maksutta vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista, mukaan lukien profilointia niiltä osin kuin se liittyy suoramarkkinointiin, sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Erityisistä henkilökohtaisista syistä sinulla on oikeus myös vastustaa itseesi kohdistuvaa profilointia ja muita käsittelytoimia silloin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on meidän oikeutettu etu. Vaatimuksesi yhteydessä sinun tulee yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen vastustat käsittelyä. Me voimme kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.

Kehen voit olla yhteydessä?

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.

Tietosuojaselosteen muutokset

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.

Evästeistä

Lue evästekäytänteistämme.