Strategia

Mustin ydinstrategiana on arvolupauksen jatkuva kehittäminen ja asiakkaiden yhä parempi palveleminen Pohjoismaissa. Mustin strategian onnistuneen toteutuksen odotetaan vahvistavan sen markkinajohtajuutta Pohjoismaissa ja parantavan kannattavuutta.

Uusien asiakkaiden voittaminen 5,2 miljoonan lemmikkieläimen populaatiota edustavasta potentiaalisesta asiakaskunnasta

Musti on asemoitunut hyvin Pohjoismaissa voittamaan jatkossakin uusia asiakkaita 5,2 miljoonan lemmikkieläimen populaatiosta sekä valloittamaan markkinaosuutta päivittäis­tavarakaupoilta ja pieniltä itsenäisiltä lemmikkieläintarvik­keiden erikoisliikkeiltä Musti-konseptilla, johtavalla brändillä ja asiakaskeskeisyydellä. Mustin odotetaan jatkossakin voittavan markkinaosuutta päivittäistavarakaupoilta johtavan asiakaspalvelunsa, helpon asioinnin, korkealaatuisen ja eksklusiivisen tuotevalikoiman sekä valituissa kohteissa tarjottavien lisäpalvelujen ansiosta.

Osuuden kasvattaminen nykyisten kanta-asiakkaiden kokonaiskulutuksesta

Musti on tunnistanut selvän mahdollisuuden kasvattaa osuuttaan Kanta-asiakkaidensa kokonaiskulutuksesta. Keskimääräistä enemmän kuluttavat asiakkaat muodostavat vain pienen osan Mustin asiakaskunnasta, mutta suuren osan myynnistä. Vähemmän kuluttavien asiakkaiden opastaminen hyvälaa­tuisen ruoan terveyshyödyistä ja rohkaiseminen ostamaan suurimman osan lemmikinruoasta Mustilta tarjoaa merkittäviä kasvumahdollisuuksia, koska tämän kautta Mustin on mahdol­lista saada suurempi osa heidän kokonaiskulutuksestaan. Lisäksi Musti keskittyy ristiinmyyntiin kohdennetuilla tarjouksilla, joilla edistetään myyntiä eri tuotekategorioissa, sekä asiakaspalvelun parantamiseen.

Myymäläverkoston laajentaminen ja palvelupisteiden määrän kasvattaminen

Mustin tarkoituksena on jatkaa uusien myymälöiden avaa­mista uusien asiakkaiden voittamiseksi vahvalla konseptilla, joka houkuttelee siirtymään Mustin asiakkaaksi. Vaikka Mustilla on vahva läsnäolo Suomen markkinoilla, yhtiön johto näkee edelleen mahdollisuuksia laajentaa myymäläverkostoaan valikoiduissa kohteissa, kuten uusissa hypermarketeissa ja kauppakeskuksissa. Ruotsissa on tähän asti keskitytty integraatioon, tehokkuuteen ja bränditun­nettuuden kasvattamiseen, ja nyt ollaan siirtymässä uusien myymälöiden avaamiseen erityisesti Tukholmassa ja muissa suurissa kaupungeissa, joissa yhtiö on tällä hetkellä aliedus­tettuna. Lisäksi Musti aikoo jatkaa franchise-myymälöiden valikoivaa ostamista Suomessa ja Ruotsissa. Norjassa Musti pyrkii jatkamaan läsnäolonsa vahvaa laajen­tamista. Yhtiö aloitti toimintansa Norjassa tilikautena 2017, minkä jälkeen se on kasvattanut verkostonsa 30 myymä­lään kolmessa vuodessa.

Mustilla on Pohjoismaiden laajin maantieteellinen ulottu­vuus, jonka kautta se voi nopeasti kasvattaa markkinaosuut­taan houkuttelevasti kasvavilla lemmikkipalvelumarkkinoilla, ja yhtiö arvioi jatkuvasti uusien palvelupisteiden avaamista.

Myyntikatteeseen keskittyminen kasvattamalla O&E-tuotteiden osuutta ja hyödyntämällä mittakaavaetuja

Mustilla on historiallisesti vahvaa näyttöä myyntikatteiden parantamisesta ja sillä on hyvät valmiudet jatkaa tätä kehitystä. Omilla ja eksklusiivisilla brändeillä (”O&E”) on tyypillisesti 10–15 prosenttiyksikköä korkeammat myyntikatteet kuin yhtiön myymillä globaaleilla brändeillä. Musti pitää mahdollisena
O&E-brändien myynnin osuuden kasvattamista sekä Ruotsissa että Norjassa Suomen tasolle. Hankintojen mittakaavaetujen lisäksi yhtiö on havainnut mahdollisuuksia kehittää hankinnoissaan hinnoittelu- ja hankintaprosesseja, rationalisoida toimittajakuntaansa sekä kehittää tuoteryhmähallintaa.

Pitkälle investoidun alustan hyödyntäminen toiminnan tehostamisessa ja mittakaavaetujen saavuttamisessa

Mustin IT-järjestelmiin ja varastoihin aikaisemmin tehtyjen merkittävien investointien odotetaan tehostavan toimintaa ja tuovan mittakaavaetuja, jotka parantavat Mustin kannat­tavuutta liikevaihdon odotetun kasvun myötä, samalla kun kiinteät kustannukset jakautuvat suuremmalle liikevaihdolle.

Tilaa Musti Groupin tiedotteet sähköpostiisi