Riskienhallinta

Riskienhallinnan tavoitteena on hankkia tietoa, arvioida ja hallinnoida jatkuvasti yhtiön toiminnassa esiintyviä mahdollisuuksia, uhkia ja riskejä, jotta yhtiö voi saavuttaa tavoitteensa ja sen toiminta jatkuisi häiriöttä.

 Riski voidaan määritellä esimerkiksi asiana tai tapahtumana, joka toteutuessaan saattaa estää tai vaikeuttaa tai estää Yhtiötä saavuttamasta strategisia ja toiminnallisia tavoitteitaan tai jonka vuoksi liiketoimintamahdollisuuksia voi jäädä hyödyntämättä. Riskit luokitellaan liiketoimintariskeihin (strategiset riskit), operatiiviset riskeihin, vahinkoriskeihin ja taloudellisiin riskeihin. Riskejä arvioitaessa otetaan huomioon myös muut kuin taloudelliset vaikutukset.

Musti Groupin riskienhallinnan päämäärät ja periaatteet, organisointi ja vastuut sekä toimintatavat kuvataan riskienhallinnan periaatteissa. Riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa. Riskienhallinnan prosessin toteutumista seurataan yhtiön ylimmän toimivan johdon sekä hallituksen toimesta.

Vastuut riskienhallinnassa

Osakeyhtiölain mukaan yhtiön hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Lisäksi hallituksen tulee seurata ja arvioida yhtiön sisäisen valvonnan ja riskienhallintajärjestelmän tehokkuutta. Hallitus vahvistaa yhtiön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet sekä niihin liittyvät muutokset ja käsittelee yhtiön toimintaan liittyvät merkittävät riskit ja epävarmuustekijät.

Yhtiön toimitusjohtaja, apunaan konsernin johtoryhmä, vastaa riskienhallinnan periaatteiden laatimisesta ja riskienhallinnan toteuttamisesta systemaattisesti ja asianmukaisesti. Toimitusjohtajan tulee varmistaa yhtiön riskienhallinnan kattavuus ja arvioida riskienhallinnan toteutusta. Toimitusjohtaja raportoi riskienhallinnasta yhtiön hallitukselle. Johtoryhmän jäsenet vastaavat oman vastuualueensa riskienhallintatoimenpiteiden suunnittelusta, toteutuksesta ja seurannasta.

Riskit ja epävarmuustekijät

Musti Groupin riskiprofiili seuraa vähittäismyynnin ja päivittäistavarakaupan yleistä riskitasoa. Toimiala ei ole erityisen syklinen eikä altistu nopeille muutoksille. Yhtiö seuraa säännöllisesti muutoksia riskeissä ja niiden vaikutusta liiketoimintaan. Yhtiö toteuttaa riskienhallintaa systemaattisesti aikataulutetun prosessin mukaisesti. Riskienhallinnan prosessi varmistaa, että konserniin kohdistuvat riskit tunnistetaan, arvioidaan, niitä hallitaan ennakoivalla tavalla ja että riskien hallintaa seurataan. Yhtiön riskienhallintaprosessi koostuu muun muassa seuraavista vaiheista: riskien tunnistaminen ja kartoittaminen, riskien arviointi, tunnistettujen riskien hallintakeinojen määrittäminen ja toimeenpano sekä riskien seuranta ja raportointi.

Seuraavissa kappaleissa kuvataan Musti Groupin merkittävänä pitämät riskit ja epävarmuustekijät.

Makrotalouteen ja inflaatioon liittyvät riskit

Geopoliittinen epävakaus on lisääntynyt, mikä voi merkittävästi vaikuttaa maailmantalouteen ja liiketoimintaympäristöön. Euroopan talouksien on ennustettu supistuvan tai ajautuvan jopa taantumaan vuosien 2022–2023 aikana, mikä johtuu osittain Ukrainan sodasta ja energiakriisistä. Vaikka Musti Group myy jokapäiväiseen käyttöön tarkoitettuja tuotteita, taantumalla voi olla negatiivinen vaikutus kuluttajakäyttäytymiseen ja myyntiin.  

Energian, raaka-aineiden ja rahtien hintojen nousun myötä yleinen kustannustaso on noussut vuoden 2022 aikana.  Inflaatio on kasvattanut myös Musti Groupin kustannustasoa ja vaikuttaa kannattavuuden säilyttämisen vuoksi tehtyjen hinnankorostusten myötä Musti Groupin myymien tuotteiden hintoihin. Inflaation kasvu vaikuttaa myös korkokehitykseen. Näillä voi olla vaikutusta kuluttajakäyttäytymiseen ja hintakilpailuun.

Kilpailuympäristöön liittyvät riskit

Lemmikinruoan, lemmikkieläintuotteiden ja ‑palvelujen markkinat ovat entistä kilpaillummat. Yhtiön kilpailijoita ovat suuret päivittäistavarakaupat, pienemmät lemmikkieläintarvikkeiden erikoisliikkeet, verkkokaupat (mukaan lukien verkossa toimivat vähittäismyyjät ja pelkästään verkkokauppaan keskittyvät kaupat), koti- ja puutarhamyymälät, lemmikkieläinpalvelujen tarjoajat ja eläinlääkäriklinikat. Monet kilpailevat samoista asiakkaista samalla valikoimalla ja vertailujen tekeminen kilpailijoiden välillä on helppoa. Musti Groupin myynti ja kannattavuus heikkenisi, mikäli se ei pärjäisi kilpailussa.

Tuotteiden laatuun ja palveluihin liittyvät riskit

Tuoteturvallisuuden valvonnan tai toimitusketjun laadunvalvonnan epäonnistuminen voi johtaa taloudellisiin vahinkoihin, asiakkaiden luottamuksen heikkenemiseen tai pahimmassa tapauksessa lemmikkien terveyden vaarantamiseen. Lisäksi asiakkaat tai työntekijät voivat esittää julkisesti yhtiöön kohdistuvia väitteitä tuotteiden tai palveluiden laatuun liittyen, mistä voi yhtiölle koitua mainehaittaa.

Asiakkaiden kulutustottumuksiin liittyvät riskit

Asiakkaiden kulutustottumukset voivat muuttua nopeammin, kuin mitä yhtiö on varautunut. Asiakkaat tekevät ostoksia verkkokaupassa enenevässä määrin. Myyntikanavasta riippumatta asiakkaat odottavat sujuvaa ostokokemusta ja nopeita toimituksia. Verkkokaupan kasvun myötä kivijalkaliikkeiden odotetaan tarjoavan asiakkaille elämyksiä, kohtaamisia tai informaatiota. Asiakkaat saattavat myös edellyttää uusien vastuullisuusnäkökulmien huomioimista tuotteissa ja palveluissa. Mikäli yhtiö ei kykene vastaamaan asiakkaiden muuttuneisiin kulutustottumuksiin tai vastuullisuusvaatimuksiin, sen tekemät investoinnit valikoimaan, myyntikanaviin ja palveluihin eivät saavuta tuottotavoitteitaan.

Tuotteiden hankintaan liittyvät riskit

Yhtiö voi menettää merkittävän toimittajan tai sillä voi olla vaikeuksia saada toimittajilta tuotteita, jotka täyttävät sen vaatimukset. Lisäksi tuotteiden saatavuus voi heikentyä tai toimittajat saattavat vaatia hinnankorotuksia. Näillä voi olla olennainen haitallinen vaikutus yhtiön asiakassuhteisiin ja kilpailuasemaan.

Varaston hallintaan liittyvät riskit

Yhtiöllä saattaa sitoutua paljon pääomaa varastoihin, jos se ei kykene ennustamaan kysyntää oikein. Myös operatiiviset vaikeudet hallita varastoa tai epäkuranttius voivat kasvattaa varastoihin liittyviä kustannuksia ja edellyttää tuotteiden myyntiä kannattavuutta heikentävin alennuksin.

Logistiikka

Yhtiön keskusvarastoon Eskilstunaan saapuu suurin osa tuotteista, jotka jaellaan myymälöihin ja verkkokaupan asiakkaille. Logistiikan keskittyminen yhteen paikkaan keskittää myös tiettyjä riskejä, kuten viestintä- tai tietoliikenneinfrastruktuurin häiriöt, tulipalot ja lakot, jotka voivat johtaa yhtiön liiketoiminnan keskeytymiseen tai myynnin heikkenemiseen.

Kyberrikollisuus

Ammattimainen kyberrikollisuus lisääntynyt. Tämä on kasvattanut liiketoiminnan jatkuvuuteen ja kriittisen tiedon menettämiseen liittyvää riskiä. Kyberhyökkäyksen kohteena voi olla kriittisen tiedon järjestelmä tai henkilötiedot. Kyberhyökkäyksen seurauksia voi olla myynnin keskeytyminen, henkilötietovuoto, taloudelliset vahingot, vahingonkorvausvelvollisuus tai mainehaitta.

Työntekijöihin liittyvät riskit

Jos Musti Groupin maine työnantajana ei ole houkutteleva ja vastuullinen, yhtiö ei kykene pitämään palveluksessaan osaavaa ja motivoitunutta henkilökuntaa. Koronapandemian jälkeen työntekijöiden liikkuvuus työmarkkinoilla on lisääntynyt. Ilman motivoituneita ja näkemyksellisiä työntekijöitä strategian toteuttaminen ja tavoitteiden saavuttaminen voi vaikeutua.

Valuuttakurssien vaihteluun liittyvät riskit

Merkittävä osa Musti Groupin liiketoiminnasta on euroalueen ulkopuolisissa maissa ja täten valuuttakurssien vaihtelu vaikuttaa konsernin tuloslaskelmaan ja taseeseen. Transaktioriskin osalta USD ja GBP ovat merkittävimmät valuutat, joissa konserniyhtiöillä on valuuttamääräisiä ostoja. Translaatioriski konsernissa muodostuu konsolidoitaessa Ruotsin kruunussa ja Norjan kruunussa raportoivien tytäryhtiöiden tulos ja tase konsernin tulokseen.

Tilaa Musti Groupin tiedotteet sähköpostiisi