Riskienhallinta

Riskienhallinnan tavoitteena on hankkia tietoa, arvioida ja hallinnoida jatkuvasti yhtiön toiminnassa esiintyviä mahdollisuuksia, uhkia ja riskejä, jotta yhtiö voi saavuttaa tavoitteensa ja sen toiminta jatkuisi häiriöttä.

 Riski voidaan määritellä esimerkiksi asiana tai tapahtumana, joka toteutuessaan saattaa estää tai vaikeuttaa tai estää Yhtiötä saavuttamasta strategisia ja toiminnallisia tavoitteitaan tai jonka vuoksi liiketoimintamahdollisuuksia voi jäädä hyödyntämättä. Riskit luokitellaan liiketoimintariskeihin (strategiset riskit), operatiiviset riskeihin, vahinkoriskeihin ja taloudellisiin riskeihin. Riskejä arvioitaessa otetaan huomioon myös muut kuin taloudelliset vaikutukset.

Musti Groupin riskienhallinnan päämäärät ja periaatteet, organisointi ja vastuut sekä toimintatavat kuvataan riskienhallinnan periaatteissa. Riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa. Riskienhallinnan prosessin toteutumista seurataan yhtiön ylimmän toimivan johdon sekä hallituksen toimesta.

Vastuut riskienhallinnassa

Osakeyhtiölain mukaan yhtiön hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Lisäksi hallituksen tulee seurata ja arvioida yhtiön sisäisen valvonnan ja riskienhallintajärjestelmän tehokkuutta. Hallitus vahvistaa yhtiön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet sekä niihin liittyvät muutokset ja käsittelee yhtiön toimintaan liittyvät merkittävät riskit ja epävarmuustekijät.

Yhtiön toimitusjohtaja, apunaan konsernin johtoryhmä, vastaa riskienhallinnan periaatteiden laatimisesta ja riskienhallinnan toteuttamisesta systemaattisesti ja asianmukaisesti. Toimitusjohtajan tulee varmistaa yhtiön riskienhallinnan kattavuus ja arvioida riskienhallinnan toteutusta. Toimitusjohtaja raportoi riskienhallinnasta yhtiön hallitukselle. Johtoryhmän jäsenet vastaavat oman vastuualueensa riskienhallintatoimenpiteiden suunnittelusta, toteutuksesta ja seurannasta.

Riskit ja epävarmuustekijät

Musti Groupin riskiprofiili seuraa vähittäismyynnin ja päivittäistavarakaupan yleistä riskitasoa. Toimiala ei ole erityisen syklinen eikä altistu nopeille muutoksille. Yhtiö seuraa säännöllisesti muutoksia riskeissä ja niiden vaikutusta liiketoimintaan. Yhtiö toteuttaa riskienhallintaa jatkuvasti ja systemaattisesti aikataulutetun prosessin mukaisesti. Riskienhallinnan prosessi varmistaa, että konserniin kohdistuvat riskit tunnistetaan, arvioidaan, niitä hallitaan ennakoivalla tavalla ja että riskien hallintaa seurataan. Yhtiön riskienhallintaprosessi koostuu muun muassa seuraavista vaiheista: riskien tunnistaminen ja kartoittaminen, riskien arviointi, tunnistettujen riskien hallintakeinojen määrittäminen ja toimeenpano sekä riskien seuranta ja raportointi.

Seuraavissa kappaleissa kuvataan Musti Groupin merkittävänä pitämät riskit.

Makrotalouteen liittyvät riskit

Yhtiön liikevaihtoon ja liiketulokseen vaikuttaa yleinen taloustilanne, johon vaikuttavat monet yhtiön vaikutuspiirin ulkopuolella olevat tekijät. Koska yhtiön liikevaihto ja liikevoitto muodostuvat Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa, Yhtiö altistuu näiden ydinmarkkinoidensa talouden mahdolliselle negatiiviselle kehitykselle, kuten taantumalle ja lamalle. Ei ole varmuutta siitä, kestävätkö lemmikkieläinmarkkinat myös tulevaisuudessa ilmeneviä talouden laskusuhdanteita vastaavalla tavalla. Haitallisia muutoksia markkinoilla Pohjoismaissa voi aiheutua esimerkiksi asiakkaiden pienempään kulutukseen johtavasta elinkeinoelämän tai kuluttajien luottamuksen heikentymisestä, valuuttakurssien vaihtelusta, muutoksista asiakkaiden kulutustottumuksissa tai työllisyysasteessa, luottojen saatavuuden heikkentymisestä, korkojen tai inflaation noususta tai muutoksista verotuksessa taikka paikallisessa poliittisessa tilanteessa.

Koronaviruspandemia on luonut Musti Groupin riskienhallinnalle uuden haasteen. Yhtiö työskentelee aktiivisesti häiriöiden minimoimiseksi pitkällä aikavälillä ja toteuttaa varotoimia erilaisten tulevaisuuden skenaarioiden hallitsemiseksi. Pandemialla ei tähän mennessä ole ollut merkittäviä kielteisiä vaikutuksia Musti Groupin toimintaan, sillä yhtiö on hallinnut onnistuneesti esimerkiksi logistiikkaketjun häiriöihin liittyviä riskejä, hankintariskejä ja henkilöstöön liittyviä riskejä. Pandemialla voi kuitenkin olla pitkän aikavälin yhteiskunnallisia vaikutuksia ja se voi synnyttää riskejä, jotka liittyvät korkeampaan työttömyyteen ja laskusuhdanteeseen.

Kilpailuympäristöön liittyvät riskit

Verkkokauppojen ja erikoisliikkeiden läsnäolosta johtuen lemmikinruoan, lemmikkieläintuotteiden ja ‑palvelujen markkinat ovat entistä kilpaillummat. Kilpailua on lisännyt myös lemmikkieläimiin liittyvän tuotevalikoiman laajentuminen tietyissä päivittäis- ja käyttötavarakaupoissa. Yhtiö kilpailee useiden muiden toimijoiden kanssa Pohjoismaisilla lemmikkieläinmarkkinoilla, sisältäen lemmikinruoan, lemmikkieläintarvikkeet ja lemmikkieläimiin liittyvät palvelut. Yhtiön kilpailijoita ovat suuret päivittäistavarakaupat, pienemmät lemmikkieläintarvikkeiden erikoisliikkeet, verkkokaupat (mukaan lukien verkossa toimivat vähittäismyyjät ja pelkästään verkkokauppaan keskittyvät kaupat), koti- ja puutarhamyymälät, lemmikkieläinpalvelujen tarjoajat ja eläinlääkäriklinikat.

Tuotteiden laatuun ja palveluihin liittyvät riskit

Musti Groupin brändi on tärkeä omaisuuserä yhtiölle. Yhtiön brändin maineen ja siihen liittyvän arvon säilyttäminen on keskeinen tekijä sen liiketoiminnan menestykselle, ja yhtiöön voi vaikuttaa haitallisesti, jos asiakkaat menettävät luottamuksensa sen myymien tai tarjoamien lemmikinruokien, tarvikkeiden ja palvelujen turvallisuuteen ja laatuun. Jos yhtiö myy tai sen väitetään myyneen pilaantunutta lemmikinruokaa tai viallisia tarvikkeita, tämä voi johtaa tuotteiden takaisinvetoihin, tuotevastuukanteisiin yhtiötä tai sen toimittajia vastaan, viranomais­tutkimuksiin ja asiakkaiden luottamuksen menettämiseen. Lisäksi asiakkaat, työntekijät, kilpailijat tai muut kolmannet osapuolet voivat esittää sosiaalisessa mediassa yhtiöön kohdistuvia väitteitä liittyen tapaturmiin, terveyteen, ympäristöön, turvallisuuteen tai liiketoimintaan sekä sovellettavien lakien ja muiden säädösten noudattamisen laiminlyöntiin tai niiden rikkomiseen. Millä tahansa tällaisilla valituksilla tai väitteillä voi olla olennainen haitallinen vaikutus Musti Groupin brändiin ja maineeseen, vaikka asia ratkaistaisiinkin onnistuneesti ilman suoraa taloudellista vaikutusta.

Asiakkaiden kulutustottumuksiin liittyvät riskit

Yhtiö on tunnistanut Lemmikkivanhemmuuden megatrendin (Pet Parenting), jossa asiakkaat kohtelevat lemmikkejään yhä enemmän perheenjäseninä. Lemmikkivanhemmuuden trendin kehittyminen ja kulutuksen kasvu lemmikkiä kohti ovat avanneet markkinoita korkealaatuisille ja ravinnerikkaille lemmikinruokatuotteille sekä laajalle, yhä enemmän hyvinvointiin keskittyvälle tuote- ja palveluvalikoimalle. Yhtiön menestys riippuu osittain sen kyvystä tunnistaa ja vastata asiakkaiden muuttuviin kulutustrendeihin kullakin tuotealueella, sekä kyvystä sopeuttaa kuluttajien mieltymykset asianmukaiseksi, menekkiä synnyttäväksi tuotetarjonnaksi sopivilla varastotasoilla.

Tuotteiden hankintaan liittyvät riskit

Yhtiöllä ei ole omia tuotantolaitoksia, ja se hankkii omat tuotteensa koti- ja ulkomaisilta toimittajilta. Kolmansien osapuolten tuotteissa yhtiö on riippuvainen suhteistaan näiden brändien toimittajiin, jotta se pystyy ylläpitämään laajaa tuotevalikoimaa ja riittävää varastotasoa. Yhtiö keskittyy hankintalähteidensä aitouteen ja tuotteidensa laatuun pyrkien ylläpitämään hankintaketjussa korkeat standardit tuotteiden hankinnan vastuullisuuden varmistamiseksi. Merkittävien toimittajien menettämisellä tai vaikeuksilla saada toimittajilta tuotteita, jotka täyttävät yhtiön vaatimukset, tai tuotteiden saatavuuden heikentymisellä tai toimittajien vaatimilla hinnankorotuksilla voi olla olennainen haitallinen vaikutus yhtiön asiakassuhteisiin ja kilpailuasemaan.

Varastoihin liittyvät riskit

Yhtiön varastoissa tai hankinnoissa esiintyvä häiriö tai vika, vaikeudet hallita  varastoa taikka vaikeudet tuotteiden kysynnän ennustamisessa voivat kasvattaa varastoihin liittyviä kustannuksia ja edellyttää tuotteiden myyntiä kannattavuutta heikentävin alennuksin. Tällaisilla toimintahäiriöillä voi olla haitallinen vaikutus yhtiön ja franchise-yrittäjien myymälöiden varastotilanteeseen ja ne voivat aiheuttaa merkittäviä keskeytyksiä yhtiön liiketoimintaan. Keskeytykset voivat puolestaan rajoittaa yhtiön kykyä täyttää velvoitteensa asiakkaitaan kohtaan, mikä voi johtaa toimittamatta jääneiden tilausten perusteella vaadittuihin taloudellisiin korvauksiin, sekä vahingoittaa yhtiön mainetta luotettavana kauppakumppanina.

IT-järjestelmiin liittyvät riskit

Musti Groupin laitteistojen, verkkoyhteyksien, verkkosivujen, tilausalustojen ja muiden IT-järjestelmien oikea-aikainen kehittäminen, toteutus ja keskeytymätön toiminta, mukaan lukien kolmansien osapuolten toimittamat tai verkko- tai pilvipalveluina tarjoamat järjestelmät, ovat kriittisiä tekijöitä yhtiön toiminnan sujuvuudelle ja siten kriittisiä myös yhtiön menestykselle. Yhtiö käyttää erilaisia ohjelmistoja tavaravirtojen, tilausten, asiakashallinnan, varastoinnin, jakelun, tuotetäydennysten, liiketoimintatietojen, asiakasdatan, henkilöstöön liittyvien tietojen sekä muiden johtamiseen liittyvien ja taloudellisten tietojen tehokkaaseen hallintaan. Vaikka yhtiö on äskettäin vienyt päätökseen IT-järjestelmänsä uudistamisen eikä odota tarvetta suuriin uudistuksiin lähitulevaisuudessa, olemassa olevien IT-järjestelmien tulevat uudistukset tai uusien IT-järjestelmien toteutukset voivat aiheuttaa sen organisaation vaikuttavia häiriöitä.

Yhtiö on riippuvainen IT-alustojensa jatkuvasta käytettävyydestä ja luotettavuudesta, jotka puolestaan riippuvat sen IT-laitteistojen toiminnasta. Tähän liittyy operatiivisia riskejä, kuten laite- ja ohjelmistovikojen esiintyminen, sähkökatkokset, ulkopuolisten osapuolten lainvastainen toiminta ja inhimilliset erehdykset. Yhtiön IT-järjestelmät altistuvat myös kyberturvallisuusriskeille, jotka liittyvät esimerkiksi viruksiin, haittaohjelmiin, hakkerointiin, kalasteluyrityksiin sekä tietoturvajärjestelyjen murtamiseen tai ohittamiseen luvattoman pääsyn saamiseksi yhtiön verkkoihin ja järjestelmiin.

Yhtiö pyrkii noudattamaan kaikkia yksityisyyteen ja tietosuojaan liittyvä lakeja ja muita säädöksiä. Niihin perustuvia vaatimuksia voidaan kuitenkin tulkita ja soveltaa yhtiöön EU:n tai Suomen viranomaisten tällä hetkellä vallitsevista tulkinnoista tai käytännöistä poikkeavalla tai ennakoimattomalla tavalla. Lisäksi säädösten rikkominen tai kyberhyökkäyksistä tai muista syistä johtuvat tietomurrot voivat johtaa sakkoihin, vahinkoihin ja määräyksiin keskeyttää henkilötietojen käsittely sekä vahingoittaa yhtiön mainetta tai muutoin vaikuttaa kielteisesti sen liiketoimintaan.

Johtoon ja työntekijöihin liittyvät riskit

Musti Groupin menestys riippuu suurelta osin sen nykyisen johtoryhmän ja hallituksen jäsenten jatkuvasta panoksesta, taidoista ja kokemuksesta, koska heillä on arvokasta tietoa ja osaamista lemmikkieläintarvikkeiden- ja palvelujen toimialalla. Lisäksi yhtiö tukeutuu sen koulutettuihin ja asialleen omistautuneisiin työntekijöihin myymälöissä, jotka tarjoavat räätälöityjä ja ammattitaitoisia palveluja sekä neuvontaa yhtiön asiakkaille. Avainjohtajien tai usean työntekijän menettäminen voi vaikuttaa tulevaisuudessa haitallisesti yhtiön päivittäiseen toimintaan sekä sen kykyyn kehittää liiketoimintaansa menestyksekkäästi.

Yhtiön kykyä tukea kokonaisstrategiaansa voi rajoittaa sen kyky rekrytoida, kouluttaa, motivoida ja sitouttaa pätevää henkilöstöä. Koska yhtiö on riippuvainen osaavasta henkilöstöstä, sen menestys riippuu osittain kyvystä houkutella, motivoida ja sitouttaa osaavia henkilöitä, jotka ymmärtävät ja arvostavat yhtiön yrityskulttuuria, asiakkaita ja tuotteita sekä pystyvät edustamaan tätä kulttuuria riittävästi ja tehokkaasti.

Oikeudelliset ja lainsäädäntöön liittyvät riskit

Musti Groupin toimintaa ja tuotteita koskevan sääntelyn tai yhteiskuntavastuuta koskevien vaatimusten puutteellinen noudattaminen voivat johtaa sanktioihin tai vahingoittaa yhtiön julkisuuskuvaa sen keskeisten asiakasryhmien keskuudessa.

Yhtiö käsittelee asiakas- ja henkilöstötietoja, ja yhtiön asiakasdatan keräämisellä on merkittävä asema yhtiön liiketoiminnassa ja strategiassa. Tämän seurauksena yhtiön toimintaan sovelletaan tietosuojaa ja yksityisyyttä koskevia säädöksiä, kuten EU:n yleistä tietosuoja-asetusta ((EU) 2016/679, “Tietosuoja-asetus”), joka korvasi EU:n tietosuojadirektiivin (95/46/EY) toukokuussa 2018, sekä muita kansallisia tietosuojalakeja.

Verotukseen liittyvät riskit

Muuttuva verolainsäädäntö, nykyisten verosäännösten tulkintojen ennakoimaton muuttuminen sekä verotukseen liittyvät hallinnolliset prosessit voivat aiheuttaa yhtiölle merkittäviä kustannuksia. Musti Groupilla on käynnissä Musti Group Oy:öön, Musti Group Finland Oy:öön ja Musti Group Nordic Oy:öön liittyvä verotarkastus tilikausilta 2018-2020.

Yhtiön Eskilstunassa, Ruotsissa sijaitseva keskusvarasto toimittaa huomattavan määrän tuotteita kaikkiin konsernin toimintamaihin. Tästä keskitetystä toiminnosta syntyy huomattava määrä Musti Groupin sisäisiä ja rajat ylittäviä transaktioita. Näin ollen siirtohinnoitteluun liittyvillä tulkinnoilla voi olla merkittävä vaikutus liiketoiminnan konsernitason tulokseen.

Valuuttakurssien vaihteluun liittyvät riskit

Valuuttakurssien muutokset voivat vaikuttaa Musti Groupin tulokseen, koska yhtiö altistuu valuuttariskeille valuuttakurssien vaihtelusta aiheutuvien muunto- ja transaktioriskien muodossa. Yhtiön ostot tapahtuvat pääasiassa euroissa, mutta sillä on valuuttariskipositiot liittyen myös Ruotsin kruunuun, Norjan kruunuun, Englannin puntaan ja Yhdysvaltain dollariin. Englannin punnissa ja Yhdysvaltain dollareissa tehdyt ostot suojataan osittain.  Rahoituseriin kohdistuu valuuttakurssien muuntoriski niiden sisäisten lainojen ja saamisten osalta jotka on raportoitu Ruotsin kruunuissa ja Norjan kruunuissa.

Korkotason vaihteluun liittyvät riskit

Musti Groupin nykyiset lainat ovat vaihtuvakorkoisia ja tästä johtuen markkinakorkojen muutokset vaikuttavat lainojen kokonaiskorkoon. Lainasopimusten korkotaso on lisäksi riippuvainen rahoitussopimuksen kovenanteista. Musti Group on suojautunut korkotason nousulta koronvaihtosopimuksella vähentääkseen korkojen nousun haitallista vaikutusta Musti Groupin rahoituskuluihin.

Maksuvalmiuteen liittyvät riskit

Musti Groupin liiketoiminta edellyttää ja tulee edellyttämään riittävän rahoituksen saatavuutta. Riittävä rahoitus on edellytys sekä liiketoiminnan kehittämiselle, että sen laajentamiselle uusien myymälöiden avaamisen ja mahdollisten yritysostojen kautta. Mahdollisten likvidititeettiriskien pienentämiseksi Musti Groupilla on käyttämättön 4,0 miljoonan euron luottolimiitti.

Tilaa Musti Groupin tiedotteet sähköpostiisi