Riskienhallinta

Riskienhallinnan tavoitteena on hankkia tietoa, arvioida ja hallinnoida jatkuvasti yhtiön toiminnassa esiintyviä mahdollisuuksia, uhkia ja riskejä, jotta yhtiö voi saavuttaa tavoitteensa ja sen toiminta jatkuisi häiriöttä.

 Riski voidaan määritellä esimerkiksi asiana tai tapahtumana, joka toteutuessaan saattaa estää tai vaikeuttaa tai estää Yhtiötä saavuttamasta strategisia ja toiminnallisia tavoitteitaan tai jonka vuoksi liiketoimintamahdollisuuksia voi jäädä hyödyntämättä. Riskit luokitellaan liiketoimintariskeihin (strategiset riskit), operatiiviset riskeihin, vahinkoriskeihin ja taloudellisiin riskeihin. Riskejä arvioitaessa otetaan huomioon myös muut kuin taloudelliset vaikutukset.

Musti Groupin riskienhallinnan päämäärät ja periaatteet, organisointi ja vastuut sekä toimintatavat kuvataan riskienhallinnan periaatteissa. Riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa. Riskienhallinnan prosessin toteutumista seurataan yhtiön ylimmän toimivan johdon sekä hallituksen toimesta.

Vastuut riskienhallinnassa

Osakeyhtiölain mukaan yhtiön hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Lisäksi hallituksen tulee seurata ja arvioida yhtiön sisäisen valvonnan ja riskienhallintajärjestelmän tehokkuutta. Hallitus vahvistaa yhtiön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet sekä niihin liittyvät muutokset ja käsittelee yhtiön toimintaan liittyvät merkittävät riskit ja epävarmuustekijät.

Yhtiön toimitusjohtaja, apunaan konsernin johtoryhmä, vastaa riskienhallinnan periaatteiden laatimisesta ja riskienhallinnan toteuttamisesta systemaattisesti ja asianmukaisesti. Toimitusjohtajan tulee varmistaa yhtiön riskienhallinnan kattavuus ja arvioida riskienhallinnan toteutusta. Toimitusjohtaja raportoi riskienhallinnasta yhtiön hallitukselle. Johtoryhmän jäsenet vastaavat oman vastuualueensa riskienhallintatoimenpiteiden suunnittelusta, toteutuksesta ja seurannasta.

Riskit ja epävarmuustekijät

Julkaistu lokakuun 2019–kesäkuun 2020 osavuosikatsauksen yhteydessä

Mustin riskiprofiili seuraa vähittäismyynnin ja päivittäistavarakaupan yleistä riskitasoa. Toimiala ei ole erityisen syklinen eikä altistu nopeille muutoksille. Yhtiö seuraa säännöllisesti muutoksia riskeissä ja niiden vaikutusta liiketoimintaan. Yhtiö toteuttaa riskienhallintaa jatkuvasti ja systemaattisesti aikataulutetun prosessin mukaisesti. Riskienhallinnan prosessi varmistaa, että konserniin kohdistuvat riskit tunnistetaan, arvioidaan, niitä hallitaan ennakoivalla tavalla ja että riskien hallintaa seurataan. Yhtiön riskienhallintaprosessi koostuu muun muassa seuraavista vaiheista: riskien tunnistaminen ja kartoittaminen, riskien arviointi, tunnistettujen riskien hallintakeinojen määrittäminen ja toimeenpano sekä riskien seuranta ja raportointi.

Mustin liiketoiminnalle, liiketoiminnan tulokselle, taloudelliselle asemalle ja tulevaisuudennäkymille olennaisimmat riskit liittyvät makrotalouden kehitykseen, Mustin operatiiviseen toimintaan, lemmikkieläintarvikkeiden ja -palvelujen toimialaan, IT-järjestelmiin, immateriaalioikeuksiin, johtoon ja henkilöstöön, säädösten noudattamiseen, verotukseen sekä tiettyihin rahoitusriskeihin. Rahoitusriskeihin sisältyy valuuttakurssien vaihtelu, jolla voi olla olennainen haitallinen vaikutus Mustin tulokseen.

Koronaviruspandemia on luonut Mustin riskienhallinnalle uuden haasteen. Yhtiö työskentelee aktiivisesti häiriöiden minimoimiseksi pitkällä aikavälillä ja toteuttaa varotoimia erilaisten tulevaisuuden skenaarioiden hallitsemiseksi. Pandemialla ei tähän mennessä ole ollut merkittäviä kielteisiä vaikutuksia Mustin toimintaan, sillä yhtiö on hallinnut onnistuneesti esimerkiksi logistiikkaketjun häiriöihin liittyviä riskejä, hankintariskejä ja henkilöstöön liittyviä riskejä. Pandemialla voi kuitenkin olla pitkän aikavälin yhteiskunnallisia vaikutuksia ja se voi synnyttää riskejä, jotka liittyvät korkeampaan työttömyyteen ja laskusuhdanteeseen. Mustin liikevaihto ja liikevoitto syntyvät Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa, joten yhtiö voi kärsiä talouden kielteisestä kehityksestä näillä päämarkkinoilla. Menneisyydessä laskusuhdanteet eivät ole vaikuttaneet merkittävästi lemmikkieläintarvikkeiden toimialaan, mutta tämä voi muuttua tulevaisuudessa. Mahdollisten likvidititeettiriskien pienentämiseksi Musti Group:lla on käyttämätön sekä 4,0 miljoonan euron luottolimiitti, että 10,0 miljoonan euron rahoituslimiitti.

Tilaa Musti Groupin tiedotteet sähköpostiisi