Palkitseminen

Palkitsemiseen liittyvä päätöksentekomenettely

Osakeyhtiölain mukaisesti Yhtiön hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista päättävät osakkeenomistajat varsinaisessa yhtiökokouksessa. Hallitus valmistelee esityksen hallituksen jäsenten palkitsemisesta yhtiökokoukselle.

Hallitus päättää toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta. Johtoryhmän jäsenten osalta Palkitsemisvaliokunnan vastuulla on muun muassa laatia palkitsemista sekä palkitsemisjärjestelmiä ja muita etuussuunnitelmia koskevia esityksiä hallituksen hyväksyttäviksi.

Toimitusjohtajan osalta Palkitsemisvaliokunta seuraa Yhtiön tavoitteita, jotka liittyvät toimitusjohtajan palkitsemiseen, ja tekee näitä koskevia esityksiä hallitukselle. Palkitsemisvaliokunta arvioi myös toimitusjohtajan onnistumista näihin tavoitteisiin nähden ja valmistelee hallitukselle esityksen toimitusjohtajan palkitsemisesta (sisältäen jokaisen palkitsemiskokonaisuuden komponentin) arvionsa perusteella.

Hallituksen Palkitsemisvaliokunta arvioi ja tekee esityksiä hallitukselle yleisistä palkitsemisperiaatteista. Palkitsemisvaliokunta varmistaa myös, että toimitusjohtaja ja johtoryhmä saavat asianmukaisen palkkion työstään Yhtiön kasvun ja kannattavuuden edistämiseksi ja että palkitsemisperiaatteet ovat linjassa Yhtiön liiketoimintastrategian, pitkän aikavälin taloudellisen menestyksen ja osakkeenomistajien edun kanssa. Lisäksi Palkitsemisvaliokunta arvioi vähintään vuosittain Yhtiön palkitsemis- ja muut etuussuunnitelmat, mukaan lukien kannustinpalkkiot ja osakepohjaiset suunnitelmat ja ohjelmat.

Palkitsemisen pääperiaatteet

Musti Groupin palkitsemisohjelman tavoite on edistää Yhtiön kilpailukykyä ja tukea Yhtiön strategian toteuttamista. Lisäksi palkitsemisohjelmien tavoitteena on sitouttaa avainhenkilöitä ja koko henkilöstöä yritykseen pitkällä aikavälillä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja arvon luomiseksi osakkeenomistajille.

Hallituksen palkkiot

Hallituksen palkkiot maksetaan rahana. Hallituksen jäsenet eivät saa erillistä palkkiota hallituksen kokouksista. Hallituksen kokouksista aiheutuvat matkakulut korvataan Yhtiön matkakulujen korvaussääntöjen mukaisesti. Yhtiön hallituksen palkkioihin ei sisälly eläkemaksuja.

Hallituksen jäsenet eivät ole osallisina Musti Groupin lyhyen tai pitkän aikavälin kannustinjärjestelmissä.

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkkiot

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkka muodostuu kuukausipalkasta ja vuosittain asetetusta bonusmahdollisuudesta. Musti Groupin hallitus päättää vuosittain bonuspalkkion ehdot.

Toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet voivat osallistua bonusjärjestelmään Yhtiön bonuskäytännön mukaisesti. Toimitusjohtajan ja johtoryhmän bonuspalkkiot maksetaan tilikaudelle asetettujen henkilökohtaisten tavoitteiden sekä tiettyjen kannattavuustavoitteiden saavuttamisen perusteella. Tilikaudella 2020 suoritusperusteinen bonus vastasi enimmillään kuuden kuukauden kokonaispalkkaa toimitusjohtajan osalta, neljän kuukauden kokonaispalkkaa talousjohtajan osalta sekä kolmen kuukauden kokonaispalkkaa johtoryhmän muiden jäsenten osalta.

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän toimisuhteen ehdot

Toimitusjohtajan toimisuhteen irtisanomisaika on kaksitoista kuukautta. Toimitusjohtajalla on oikeus palkkaan irtisanomisajalta sekä tulospalkkioon irtisanomishetkeen asti. Lisäksi Yhtiön irtisanoessa toimisuhteen toimitusjohtajalla on oikeus tietyin edellytyksin kahdentoista kuukauden kokonaispalkkaa vastaavaan määrään.

Muiden johtoryhmän jäsenten toimisuhteiden irtisanomisaika vaihtelee kolmesta kuuteen kuukauteen. Johtoryhmän jäsenet ovat oikeutettuja kuukausipalkkaan irtisanomisajalta.

Toimitusjohtajalla ja johtoryhmän jäsenillä on oikeus lakisääteiseen eläkkeeseen, ja eläkeikä määräytyy lakisääteisen työeläkejärjestelmän puitteissa. Toimitusjohtajan eläkeikä on voimassa olevan lainsäädännön nojalla 63 vuotta. Toimitusjohtaja on oikeutettu Musti Groupin puolesta henkivakuutukseen ja ylimääräiseen eläkevakuutukseen Yhtiön kanssa tehdyn maksupohjaisen eläkesopimuksen mukaisesti. Lisäeläkkeen hän saa 63 vuoden iässä.

Hallituksen palkkiot

21.1.2021 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat vuosipalkkiot:

  • Hallituksen puheenjohtaja: 60 000 euroa;
  • Hallituksen varapuheenjohtaja: 35 000 euroa; ja
  • Hallituksen muut jäsenet: 30 000 euroa.

Lisäksi hallituksen tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan jäsenille maksetaan seuraavat vuosipalkkiot:

  • Valiokunnan puheenjohtaja: 5 000 euroa; ja
  • Valiokunnan muut jäsenet: 2 500 euroa.

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkkiot

Tilikaudella 2020 toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle maksettiin palkkioita ja muita etuuksia seuraavasti:

euroaToimitusjohtajaMuut
johtoryhmän
jäsenet yhteensä
Yhteensä
Palkka, mukaan lukien
työsuhde-edut
419 4691 487 7111 907 180
Eläkekulut (maksupohjaiset
järjestelyt)
63 753304 334368 088
Bonukset170 532235 434405 966
Osakkeet000
Yhteensä653 7542 027 4792 681 233

Osakepohjaiset kannustinjärjestelmät

Musti Group Oyj:n hallitus päätti 7.5.2020 kahdesta uudesta osakepohjaisesta pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä johtoryhmälle ja avainhenkilöille. Päärakenteena on suoriteperusteinen osakepalkkio-ohjelma (performance share plan, PSP) ja sitä täydentää erityistilanteissa ehdollinen osakepalkkio-ohjelma (Restricted Share Plan, RSP).

Osakepohjaisen palkkiojärjestelmän tavoitteena on yhdenmukaistaa osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet Yhtiön arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä. Lisäksi pyrkimyksenä on sitouttaa avainhenkilöt Yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyiset Yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuvat palkkiojärjestelmät.

Suoriteperusteinen osakepalkkio-ohjelma 2020–2024

Osakepalkkio-ohjelmassa on kolme ansaintajaksoa, jotka kattavat tilikaudet 2020–2022, 2021–2023 ja 2022–2024. Hallitus päättää kullekin ansaintajaksolle erikseen jakson alussa kannustinjärjestelmään osallistuvat henkilöt, suorituskriteerit ja niihin liittyvät tavoitteet sekä tavoitteiden saavuttamisen perusteella kullekin osallistujalle mahdollisesti maksettavat minimi-, tavoite- ja enimmäistason palkkiot. Mahdollinen järjestelmän perusteella ansaittu palkkio maksetaan osittain Yhtiön osakkeina ja osittain rahana kunkin ansaintajakson lopussa. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta osallistujalle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Jos osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy osallistujasta johtuvasta syystä ennen palkkion maksamista, palkkiota ei makseta.

Yhtiön johtoryhmän jäsenen on omistettava vähintään 50 prosenttia järjestelmän perusteella hänelle maksetuista nettomääräisistä osakkeista siihen asti, kunnes hänen kokonaisosakeomistuksensa arvo Yhtiössä vastaa yhteensä 50 prosenttia (toimitusjohtajan osalta 100 prosenttia) hänen bruttovuosipalkastaan. Kyseinen osakemäärä on omistettava niin kauan kuin johtoryhmän jäsenyys jatkuu.

Ensimmäisellä ansaintajaksolla suoriteperusteiseen osakepalkkio-ohjelmaan kuuluu korkeintaan 11 henkilöä, mukaan lukien Yhtiön johtoryhmän jäsenet. Pitkän aikavälin osakepalkkio-ohjelmassa tavoitteet liittyvät Yhtiön osakkeen kokonaistuottoon (TSR) ja oikaistuun liikevoittoon ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (oikaistu EBITA). Ohjelman ensimmäisen ansaintajakson perusteella suoritettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on noin 250 000 Musti Group Oyj:n osaketta, mikä hallituksen päätöksentekopäivää edeltävän kaupankäyntipäivän vaihtopainotetun keskikurssin perusteella laskettuna vastaa noin 3,0 miljoonaa euroa. Kyseinen osakemäärä vastaa bruttoansaintaa, josta vähennetään osakepalkkiosta aiheutuvien verojen ja muiden mahdollisten veroluonteisten maksujen kattamiseksi vaadittava käteisosuus, minkä jälkeen jäljelle jäävä nettopalkkio maksetaan osakkeina. Yhtiöllä on kuitenkin oikeus maksaa palkkio tietyissä tilanteissa kokonaisuudessaan rahana. Mahdolliset palkkiot ensimmäiseltä ansaintajaksolta maksetaan syksyllä 2022.

Ehdollinen osakepalkkio-ohjelma 2020–2022

Ehdollisen osakepalkkio-ohjelman 2020–2022 palkkio perustuu osallistujan voimassa olevaan työ- tai toimisuhteeseen ja työssäolon jatkumiseen sitouttamisjaksolla. Palkkio maksetaan osittain Yhtiön osakkeina ja osittain rahana 12–36 kuukauden mittaisen sitouttamisjakson päättymisen jälkeen. Ehdollinen osakepalkkio-ohjelma on tarkoitettu valikoiduille avainhenkilöille, mukaan lukien johtoryhmän jäsenet. Ehdollisen osakepalkkio-ohjelman perusteella vuosina 2020–2022 myönnettävät palkkiot vastaavat yhteensä enintään 30 000 Musti Group Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.

Ehdollisen osakepalkkio-ohjelman piiriin ei 30.9.2020 ole määritetty henkilöitä.

Palkka- ja palkkioselvitys ja palkitsemispolitiikka

Musti Groupin yhtiökokoukselle ei ollut ennen palkka- ja palkkioselvityksen 2020 julkaisua esitetty hallinnointikoodin 2020 mukaista palkitsemispolitiikkaa. Tästä syystä tämä palkka- ja palkkioselvitys on laadittu noudattaen vuonna 2015 annettua hallinnointikoodia.

21.1.2021 pidetty Musti Groupin varsinainen yhtiökokous päätti kannattaa yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikkaa.

Tilaa Musti Groupin tiedotteet sähköpostiisi