Palkitseminen

Hallituksen palkkiot

Osakeyhtiölain mukaisesti yhtiön hallituksen jäsenille maksettavista palkkiosta päättävät osakkeenomistajat varsinaisessa yhtiökokouksessa.

23.1.2020 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin, että hallituksen puheenjohtajan palkkio on 60 000 euroa vuodessa ja hallituksen muiden jäsenten palkkio on 30 000 euroa vuodessa. Hallituksen jäsenistä Juho Frilanderille ja Vesa Koskiselle ei kuitenkaan makseta lainkaan palkkiota hallitustyöskentelystä. 30.9.2019 päättyneellä tilikaudelta Mustin hallituksen jäsenille maksetut palkkiot olivat yhteensä 150 000 euroa.

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkkiot

Yhtiön hallitus nimittää toimitusjohtajan ja päättää toimitusjohtajan palvelussuhteen ehdoista. Hallitus päättää myös toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta ja sen perusteista. Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkka muodostuu kuukausipalkasta ja bonuksesta. Bonuspalkkion ehdot päättää emoyhtiön hallitus vuosittain.

Toimitusjohtajan työsopimuksen irtisanomisaika on 6 kuukautta, ja hänellä on oikeus palkkaan irtisanomisajalta sekä tulospalkkioon irtisanomishetkeen asti. Lisäksi yhtiön irtisanoessa työsopimuksen, toimitusjohtajalla on oikeus tietyin edellytyksin kuuden kuukauden kokonaispalkkaa vastaavaan määrään.

Konsernin toimitusjohtajalla on oikeus lakisääteiseen eläkkeeseen, ja eläkeikä määräytyy lakisääteisen työeläkejärjestelmän puitteissa. Toimitusjohtajan eläkeikä on voimassa olevan lainsäädännön nojalla 63 vuotta. Toimitusjohtajalla on Musti Groupin puolesta henkivakuutus ja ylimääräinen eläkevakuutus. Lisäeläkkeen hän saa 63 vuoden iässä.

Seuraavassa taulukossa esitetään Mustin toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle maksetut palkkiot ajanjaksolla 1.10.2018 – 30.9.2019.

tuhatta euroa1.10. 2018 – 30.9.2019
Toimitusjohtajan palkat, palkkiot ja eläke-etuudet 
Palkat, palkkiot ja etuudet326
Eläkekulut – maksupohjaiset järjestelyt86
Yhteensä412
  
Johtoryhmän palkat, palkkiot ja eläke-etuudet (ilman toimitusjohtajaa) 
Palkat, palkkiot ja etuudet1 698
Eläkekulut – maksupohjaiset järjestelyt411
Yhteensä2 109

Musti Group julkaisee palkka- ja palkitsemisselvityksen verkkosivuillaan hallinnointikoodin mukaisesti.

Palkitsemisjärjestelmät

Hallitus päättää yhtiön palkitsemisjärjestelmistä ja vuotuisista palkitsemissuunnitelmista, kuten lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmistä, pitkän aikavälin kannustinohjelmista sekä yhtiön eläkeohjelmista, palkitsemisvaliokunnan suositusten perusteella sekä yhtiön kulloinkin voimassa olevaa palkitsemispolitiikkaa noudattaen.

Bonusjärjestelmä

Yhtiöllä on käytössään bonusjärjestelmä, jonka sisällöstä päättää hallitus palkitsemisvaliokunnan suosituksen perusteella sekä yhtiön kulloinkin voimassa olevaa palkitsemispolitiikkaa noudattaen. Toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet voivat myös osallistua bonusjärjestelmään yhtiön bonuskäytännön mukaisesti. Vuosibonusten maksun edellytyksenä on, että yhtiölle asetetut keskeiset tulostavoitteet saavutetaan.

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän bonuspalkkiot maksetaan tilikaudelle asetettujen henkilökohtaisten tavoitteiden sekä tiettyjen kannattavuustavoitteiden saavuttamisen perusteella. Tulospalkan osuus kiinteästä palkasta voi olla korkeintaan 8 kuukauden kuukausipalkka toimitusjohtajan osalta ja johtoryhmän osalta 4 kuukauden kuukausipalkka.

Osakepohjaiset kannustinjärjestelmät

Musti Group Oyj:n hallitus on päättänyt perustaa kaksi uutta osakepohjaista kannustinjärjestelmää konsernin avainhenkilöille. Tavoitteena on yhdenmukaistaa osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyiset yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuvat palkkiojärjestelmät.

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2020–2024

Osakepalkkiojärjestelmässä 2020–2024 on kolme ansaintajaksoa, tilikaudet 2020–2022, 2021–2023 ja 2022–2024. Hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja kullekin kriteerille asetettavat tavoitteet ansaintajakson alussa.

Järjestelmän mahdollinen palkkio maksetaan ansaintajakson päättymisen jälkeen osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta osallistujalle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Jos osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy osallistujasta johtuvasta syystä ennen palkkion maksamista, palkkiota ei makseta.

Yhtiön johtoryhmän jäsenen on omistettava vähintään 50 prosenttia järjestelmän perusteella hänelle maksetuista nettomääräisistä osakkeista siihen asti, kunnes hänen kokonaisosakeomistuksensa arvo yhtiössä vastaa yhteensä 50 prosenttia (toimitusjohtajan osalta 100 prosenttia) hänen bruttovuosipalkastaan. Kyseinen osakemäärä on omistettava niin kauan kuin johtoryhmän jäsenyys jatkuu.

Ansaintajaksolla 2020–2022 palkkio perustuu konsernin oikaistuun käyttökatteeseen (EBITA) ja osakkeen kokonaistuottoon (TSR).

Ansaintajaksolta 2020–2022 maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 250 000 Musti Group Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu ansaintajaksolla 2020–2022 noin 10 henkilöä mukaan lukien yhtiön johtoryhmän jäsenet.

Sitouttava osakepalkkiojärjestelmä 2020–2022

Sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän 2020–2022 palkkio perustuu osallistujan voimassa olevaan työ- tai toimisuhteeseen ja työssäolon jatkumiseen sitouttamisjaksolla. Palkkio maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana 12–36 kuukauden mittaisen sitouttamisjakson päättymisen jälkeen. Sitouttava osakepalkkiojärjestelmä on tarkoitettu vain valikoiduille avainhenkilöille, mukaan lukien johtoryhmän jäsenet. Sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän perusteella vuosina 2020–2022 myönnettävät palkkiot vastaavat yhteensä enintään 30 000 Musti Group Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.

Tilaa Musti Groupin tiedotteet sähköpostiisi