Palkitseminen

Palkitsemiseen liittyvä päätöksentekomenettely

Osakeyhtiölain mukaisesti yhtiön hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista päättävät osakkeenomistajat varsinaisessa yhtiökokouksessa. Hallitus valmistelee esityksen hallituksen jäsenten palkitsemisesta yhtiökokoukselle.

Hallitus päättää toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta. Johtoryhmän jäsenten osalta palkitsemisvaliokunnan vastuulla on muun muassa laatia palkitsemista sekä palkitsemisjärjestelmiä ja muita etuussuunnitelmia koskevia esityksiä hallituksen hyväksyttäviksi.

Toimitusjohtajan osalta palkitsemisvaliokunta seuraa yhtiön tavoitteita, jotka liittyvät toimitusjohtajan palkitsemiseen, ja tekee näitä koskevia esityksiä hallitukselle. Palkitsemisvaliokunta arvioi myös toimitusjohtajan onnistumista näihin tavoitteisiin nähden ja valmistelee hallitukselle esityksen toimitusjohtajan palkitsemisesta (sisältäen jokaisen palkitsemiskokonaisuuden komponentin) arvionsa perusteella.

Hallituksen palkitsemisvaliokunta arvioi ja tekee esityksiä hallitukselle yleisistä palkitsemisperiaatteista. Palkitsemisvaliokunta varmistaa myös, että toimitusjohtaja ja johtoryhmä saavat asianmukaisen palkkion työstään yhtiön kasvun ja kannattavuuden edistämiseksi ja että palkitsemisperiaatteet ovat linjassa yhtiön liiketoimintastrategian, pitkän aikavälin taloudellisen menestyksen ja osakkeenomistajien edun kanssa. Lisäksi palkitsemisvaliokunta arvioi vähintään vuosittain yhtiön palkitsemis- ja muut etuussuunnitelmat, mukaan lukien kannustinpalkkiot ja osakepohjaiset suunnitelmat ja ohjelmat.

Palkitsemisen pääperiaatteet

Musti Groupin palkitsemisohjelman tavoite on edistää yhtiön kilpailukykyä ja tukea yhtiön strategian toteuttamista. Lisäksi palkitsemisohjelmien tavoitteena on sitouttaa avainhenkilöitä ja koko henkilöstöä yritykseen pitkällä aikavälillä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja arvon luomiseksi osakkeenomistajille.

Hallituksen palkkiot

Hallituksen palkkiot maksetaan rahana. Hallituksen jäsenet eivät saa erillistä palkkiota hallituksen kokouksista. Hallituksen kokouksista aiheutuvat matkakulut korvataan yhtiön matkakulujen korvaussääntöjen mukaisesti. Yhtiön hallituksen palkkioihin ei sisälly eläkemaksuja.

Hallituksen jäsenet eivät ole osallisina Musti Groupin lyhyen tai pitkän aikavälin kannustinjärjestelmissä.

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkkiot

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkka muodostuu kuukausipalkasta ja vuosittain asetetusta bonusmahdollisuudesta. Musti Groupin hallitus päättää vuosittain bonuspalkkion ehdot.

Toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet voivat osallistua bonusjärjestelmään yhtiön bonuskäytännön mukaisesti. Toimitusjohtajan ja johtoryhmän bonuspalkkiot maksetaan tilikaudelle asetettujen henkilökohtaisten tavoitteiden sekä tiettyjen kannattavuustavoitteiden saavuttamisen perusteella. Tilikaudella 2020 suoritusperusteinen bonus vastasi enimmillään kuuden kuukauden kokonaispalkkaa toimitusjohtajan osalta, neljän kuukauden kokonaispalkkaa talousjohtajan osalta sekä kolmen kuukauden kokonaispalkkaa johtoryhmän muiden jäsenten osalta.

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän toimisuhteen ehdot

Toimitusjohtajan toimisuhteen irtisanomisaika on kaksitoista kuukautta. Toimitusjohtajalla on oikeus palkkaan irtisanomisajalta sekä tulospalkkioon irtisanomishetkeen asti. Lisäksi yhtiön irtisanoessa toimisuhteen toimitusjohtajalla on oikeus tietyin edellytyksin kahdentoista kuukauden kokonaispalkkaa vastaavaan määrään.

Muiden johtoryhmän jäsenten toimisuhteiden irtisanomisaika vaihtelee kolmesta kuuteen kuukauteen. Johtoryhmän jäsenet ovat oikeutettuja kuukausipalkkaan irtisanomisajalta.

Toimitusjohtajalla ja johtoryhmän jäsenillä on oikeus lakisääteiseen eläkkeeseen, ja eläkeikä määräytyy lakisääteisen työeläkejärjestelmän puitteissa. Toimitusjohtajan eläkeikä on voimassa olevan lainsäädännön nojalla 63 vuotta. Toimitusjohtaja on oikeutettu Musti Groupin puolesta henkivakuutukseen ja ylimääräiseen eläkevakuutukseen yhtiön kanssa tehdyn maksupohjaisen eläkesopimuksen mukaisesti. Lisäeläkkeen hän saa 63 vuoden iässä.

Hallituksen palkkiot

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat vuosipalkkiot:

  • Hallituksen puheenjohtaja: 65 000 euroa
  • Hallituksen muut jäsenet: 35 000 euroa

Lisäksi hallituksen tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan jäsenille maksetaan seuraavat vuosipalkkiot:

  • Valiokunnan puheenjohtaja: 7 500 euroa
  • Valiokunnan muut jäsenet: 5 000 euroa

Osakepohjaiset kannustinjärjestelmät

Musti Group Oyj:n hallitus päätti 7.5.2020 suoriteperusteisesta osakepalkkio-ohjelmasta 2020-2024 (Performance Share Plan, PSP) johtoryhmälle ja avainhenkilöille. 16.12.2022 Musti Group Oyj:n hallitus päätti perustaa uuden suoriteperustesteisen osakepalkkio-ohjelman 2023-2027 yhtiön avainhenkilöille. 

Osakepohjaisten palkkiojärjestelmien tavoitteena on yhdenmukaistaa osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä. Lisäksi pyrkimyksenä on sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyiset yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuvat palkkiojärjestelmät.

Suoriteperusteinen osakepalkkio-ohjelma 2020–2024

Osakepalkkio-ohjelmassa on kolme ansaintajaksoa, jotka kattavat tilikaudet 2020–2022, 2021–2023 ja 2022–2024.

Hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja kullekin kriteerille asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa.

Järjestelmän mahdollinen palkkio maksetaan ansaintajakson päättymisen jälkeen osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella katetaan palkkiosta osallistujalle aiheutuvat verot ja veroluonteiset maksut.

Yhtiön johtoryhmän jäsenen on omistettava vähintään 50 prosenttia järjestelmän perusteella hänelle maksetuista nettomääräisistä osakkeista siihen asti, kunnes hänen kokonaisosakeomistuksensa arvo yhtiössä vastaa yhteensä 50 prosenttia (toimitusjohtajan osalta 100 prosenttia) hänen bruttovuosipalkastaan. Kyseinen osakemäärä on omistettava niin kauan kuin johtoryhmän jäsenyys jatkuu.

Suoriteperusteinen osakepalkkio-ohjelma 2023–2027

Suoriteperusteisessa osakepalkkiojärjestelmässä 2023–2027 on kolme ansaintajaksoa, tilikaudet 2023–2025, 2024–2026 ja 2025–2027.

Hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja kullekin kriteerille asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa.

Järjestelmän mahdollinen palkkio maksetaan ansaintajakson päättymisen jälkeen osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella katetaan palkkiosta osallistujalle aiheutuvat verot ja veroluonteiset maksut.

Yhtiön johtoryhmän jäsenen on omistettava vähintään 50 prosenttia järjestelmän perusteella hänelle maksetuista nettomääräisistä osakkeista siihen asti, kunnes hänen kokonaisosakeomistuksensa arvo yhtiössä vastaa yhteensä 50 prosenttia (toimitusjohtajan osalta 100 prosenttia) hänen bruttovuosipalkastaan. Kyseinen osakemäärä on omistettava niin kauan kuin johtoryhmän jäsenyys jatkuu.

Palkitsemisraportti ja palkitsemispolitiikka

Tilaa Musti Groupin tiedotteet sähköpostiisi