Takaisin Media-sivulle

Musti Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Musti Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Musti Group Oyj Pörssitiedote Yhtiökokouksen päätökset 31.1.2024 klo 15.00

Musti Group Oyj:n (”Yhtiö”) varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 31.1.2024 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.10.2022 – 30.9.2023 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana tilikauden aikana toimineille. Yhtiökokous ei neuvoa-antavassa äänestyksessä hyväksynyt Yhtiön toimielinten palkitsemisraporttia.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja pääomanpalautus

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikauden 1.10.2022 – 30.9.2023 voitto lisätään kertyneisiin voittovaroihin ja että osinkoa ei jaeta. Sen sijaan yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään harkintansa mukaan yhteensä enintään 0,60 euron osakekohtaisen pääomanpalautuksen maksamisesta Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta yhdessä tai useammassa erässä myöhemmin.

Yhtiökokouksen ajankohtana Sonae Holdings, S.A.:n, Yhtiön hallituksen puheenjohtajan Jeffrey Davidin, Yhtiön hallituksen jäsenen Johan Dettelin ja Yhtiön toimitusjohtajan David Rönnbergin muodostaman konsortion Yhtiöstä tekemän suositellun julkisen käteisostotarjouksen (”Ostotarjous”) tarjousaika on kesken ja sen lopullinen tulos selviää vasta myöhemmin. Koska 15.12.2023 julkaistun tarjousasiakirjan mukaisesti Ostotarjouksessa maksettavaa tarjousvastiketta oikaistaan euro eurosta -perusteisesti, mikäli Yhtiö päättää osingonjaosta tai jakaa osinkoa tai muita varoja osakkeenomistajilleen, hallituksen valtuutus jakaa pääomanpalautusta tulee voimaan vasta, kun Ostotarjouksen lopullinen tulos julkistetaan.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun. Yhtiö julkistaa hallituksen valtuutuksen nojalla mahdollisesti tekemät pääomanpalautusta koskevat päätökset erikseen ja vahvistaa samassa yhteydessä pääomanpalautukseen soveltuvan täsmäytyspäivän ja maksuajankohdan.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat vuosipalkkiot:

  • Hallituksen puheenjohtaja: 65 000 euroa
  • Hallituksen muut jäsenet: 35 000 euroa

Lisäksi hallituksen tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan jäsenille maksetaan seuraavat vuosipalkkiot:

  • Valiokunnan puheenjohtaja: 7 500 euroa
  • Valiokunnan muut jäsenet: 5 000 euroa

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5). Jeffrey David, Ingrid Jonasson Blank, Ilkka Laurila, Inka Mero ja Johan Dettel valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Tilintarkastajan valinta ja palkkiot

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy on ilmoittanut Yhtiölle, että KHT Johanna Winqvist-Ilkka tulee toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio tarkastusvaliokunnan hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 3 185 000 kappaletta, mikä vastaa noin 9,5 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista. Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa ja/tai pitää panttina millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista.

Omia osakkeita voidaan hankkia vain Yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuhun markkinaehtoiseen hintaan.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen ja/tai pantiksi ottamiseen liittyvistä seikoista. Omien osakkeiden hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta).

Tämä valtuutus kumoaa 30.1.2023 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 31.3.2025 saakka.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 3 185 000 kappaletta, mikä vastaa noin 9,5 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista. Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet voivat olla Yhtiön uusia tai Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Hallitus päättää muista osakkeiden ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Tämä valtuutus kumoaa 30.1.2023 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 31.3.2025 saakka.

Hallituksen jäsenten palkkiota koskevasta luovutusrajoituksesta luopuminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 27.1.2022 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetystä hallituksen palkkio-osakkeiden luovutusrajoituksesta luovutaan.

Luovutusrajoituksesta luovuttiin, jotta kyseisiä palkkio-osakkeita omistavat hallituksen jäsenet pystyvät halutessaan osallistumaan Ostotarjoukseen kyseisillä osakkeilla.

Helsingissä 31.1.2024

MUSTI GROUP OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:

Martin Svedholm, johtaja, rahoitus ja sijoittajasuhteet, puh. +358 50 579 0324

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset mediat

www.mustigroup.com

Musti Group lyhyesti:

Musti tekee lemmikkien ja niiden omistajien elämästä helpompaa, hauskempaa ja turvallisempaa. Olemme Pohjoismaiden johtava lemmikkieläintarvikeyhtiö, ja vastaamme monikanavaisella liiketoimintamallillamme lemmikkieläinten ja niiden omistajien tarpeisiin Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Tarjoamme laajan ja tarkkaan valikoidun lemmikkieläintarvikkeiden valikoiman. Lisäksi tarjoamme valikoiduissa kohteissa lemmikeille myös palveluja kuten turkinhoitoa, koulutusta ja eläinlääkäripalveluja.

Musti-konsernin liikevaihto oli 426 miljoonaa euroa tilikaudella 2023. Yhtiöllä oli tilikauden 2023 lopussa 1 643 työntekijää, 1,5 miljoonaa kanta-asiakasta ja 342 myymälää.

Tilaa Musti Groupin tiedotteet sähköpostiisi