Takaisin Media-sivulle

Musti Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Musti Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Musti Group Oyj            Pörssitiedote            Yhtiökokouksen päätökset             30.1.2023 klo 14.30

Musti Group Oyj:n (”Yhtiö”) varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 30.1.2023 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.10.2021 – 30.9.2022, myönsi vastuuvapauden hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana tilikauden aikana toimineille sekä päätti hyväksyä Yhtiön toimielinten palkitsemisraportin.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja pääomanpalautus

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikauden 1.10.2021 – 30.9.2022 voitto lisätään kertyneisiin voittovaroihin ja että osinkoa ei jaeta. Yhtiökokous päätti lisäksi, että osakkeenomistajille jaetaan pääomanpalautusta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 0,50 euroa osakkeelta, ja että pääomanpalautus maksetaan kahdessa erässä.

Pääomanpalautuksen ensimmäinen erä 0,25 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat pääomanpalautuksen ensimmäisen erän täsmäytyspäivänä 1.2.2023 rekisteröityinä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon. Pääomanpalautuksen ensimmäinen erä maksetaan 8.2.2023.

Pääomanpalautuksen toinen erä 0,25 euroa osakkeelta maksetaan elokuussa 2023 osakkeenomistajille, jotka ovat pääomanpalautuksen toisen erän täsmäytyspäivänä 22.8.2023 rekisteröityinä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon. Pääomanpalautuksen toinen erä maksetaan 29.8.2023.

Yhtiökokous valtuutti lisäksi hallituksen tarvittaessa päättämään uudesta täsmäytyspäivästä ja maksupäivästä pääomanpalautuksen toiselle erälle, mikäli Euroclear Finland Oy:n säännöt tai Suomen arvo-osuusjärjestelmää koskevat säädökset muuttuvat tai muutoin sitä edellyttävät.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat vuosipalkkiot:

  • Hallituksen puheenjohtaja: 65 000 euroa
  • Hallituksen muut jäsenet: 35 000 euroa

Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten vuosipalkkio maksetaan Yhtiön osakkeina ja rahana siten, että 50 prosentilla vuosipalkkiosta hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun Yhtiön osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan ja loput vuosipalkkiosta maksetaan rahana. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.10.2022 – 31.12.2022 on julkistettu tai ensimmäisenä sellaisena ajankohtana, kun se soveltuvan lainsäädännön mukaan on mahdollista. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja varainsiirtoverosta. Jos palkkiota ei oikeudellisista tai muista säädösperusteisista rajoituksista johtuen tai muun Yhtiöön tai hallituksen jäseneen liittyvän syyn vuoksi voida maksaa Yhtiön osakkeina, palkkio maksetaan kokonaisuudessaan rahana.

Lisäksi hallituksen tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan jäsenille maksetaan seuraavat vuosipalkkiot:

  • Valiokunnan puheenjohtaja: 7 500 euroa
  • Valiokunnan muut jäsenet: 5 000 euroa

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5). Jeffrey David, Ingrid Jonasson Blank, Ilkka Laurila, Inka Mero ja Johan Dettel valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Tilintarkastajan valinta ja palkkiot

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy on ilmoittanut Yhtiölle, että KHT Johanna Winqvist-Ilkka tulee toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio tarkastusvaliokunnan hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden määrä on yhteensä enintään
3 185 000 kappaletta, mikä vastaa noin 9,5 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista. Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa ja/tai pitää panttina millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista.

Omia osakkeita voidaan hankkia vain Yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuhun markkinaehtoiseen hintaan.

Hallitus valtuutettiin päättämään muista omien osakkeiden hankkimiseen ja/tai pantiksi ottamiseen liittyvistä seikoista. Omien osakkeiden hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta).

Valtuutus kumoaa 27.1.2022 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 31.3.2024 saakka.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 3 185 000 kappaletta, mikä vastaa noin 9,5 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista. Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet voivat olla Yhtiön uusia tai Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Hallitus valtuutettiin päättämään muista osakkeiden ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus kumoaa 27.1.2022 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 31.3.2024 saakka.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että yhtiöjärjestyksen 7 §:ään tehdään lisäys hallituksen mahdollisuudesta päättää harkintansa mukaan yhtiökokouksen järjestämisestä hybridikokouksena. Lisäksi muutoksella mahdollistetaan yhtiökokouksen järjestäminen etäkokouksena kokonaan ilman kokouspaikkaa.

Yhtiökokouksen päätöksen mukaan yhtiöjärjestyksen 7 § kuuluu muutoksen jälkeen seuraavasti:

”7 § Osakkeenomistajat käyttävät yhtiökokouksessa päätösvaltaansa yhtiön asioissa.

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun laki sitä edellyttää.

Hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle ja päättää sen pitämispaikasta, järjestämistavasta ja ajasta. Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Kutsu on toimitettava osakkeenomistajille ilmoituksella, joka julkaistaan yhtiön internetsivuilla tai ainakin yhdessä hallituksen määräämässä valtakunnallisessa päivälehdessä. Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.

Hallitus voi päättää, että yhtiökokoukseen saa osallistua myös siten, että osakkeenomistaja käyttää päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (hybridikokous).

Hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous).”

Helsingissä 30.1.2023

MUSTI GROUP OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:

Elisa Erkkilä, lakiasiainjohtaja, Musti Group Oyj, puh. 0407544411

Essi Nikitin, johtaja, sijoittajasuhteet ja viestintä, Musti Group Oyj, puh. 0505811455

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset mediat

www.mustigroup.com

Musti Group lyhyesti:

Musti tekee lemmikkien ja niiden omistajien elämästä helpompaa, hauskempaa ja turvallisempaa. Olemme Pohjoismaiden johtava lemmikkieläintarvikeyhtiö, ja vastaamme monikanavaisella liiketoimintamallillamme lemmikkieläinten ja niiden omistajien tarpeisiin Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Tarjoamme laajan ja tarkkaan valikoidun lemmikkieläintarvikkeiden valikoiman. Lisäksi tarjoamme valikoiduissa kohteissa lemmikeille myös palveluja kuten turkinhoitoa, koulutusta ja eläinlääkäripalveluja.

Musti-konsernin liikevaihto oli 391 miljoonaa euroa tilikaudella 2022. Yhtiöllä oli tilikauden 2022 lopussa 1 587 työntekijää, 1,5 miljoonaa kanta-asiakasta ja 335 myymälää.

Tilaa Musti Groupin tiedotteet sähköpostiisi