Takaisin Media-sivulle

Musti Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Musti Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Musti Group Oyj              Pörssitiedote                    Yhtiökokouksen päätökset               27.1.2022 klo 16.00

Musti Group Oyj:n ("Yhtiö") varsinainen yhtiökokous pidettiin 27.1.2022 klo 15.00 alkaen Yhtiön pääkonttorissa Helsingissä. Osakkeenomistajilla ja heidän asiamiehillään oli mahdollisuus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia ainoastaan äänestämällä ennakkoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon. Kokoukseen ei ollut mahdollista tulla paikan päälle. Yhtiökokous järjestettiin poikkeuksellista kokousmenettelyä noudattaen eduskunnan hyväksymän lain väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista nojalla.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.10.2020 – 30.9.2021, myönsi vastuuvapauden hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana tilikauden aikana toimineille sekä päätti hyväksyä yhtiön toimielinten palkitsemisraportin.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja pääomanpalautus

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikauden 1.10.2020 – 30.9.2021 voitto lisätään kertyneisiin voittovaroihin ja että osinkoa ei jaeta. Yhtiökokous päätti lisäksi, että osakkeenomistajille jaetaan pääomanpalautusta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 0,44 euroa osakkeelta, ja että pääomanpalautus maksetaan kahdessa erässä.

Pääomanpalautuksen ensimmäinen erä 0,22 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat pääomanpalautuksen ensimmäisen erän täsmäytyspäivänä 31.1.2022 rekisteröityinä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon. Pääomanpalautuksen ensimmäinen erä maksetaan 8.2.2022.

Pääomanpalautuksen toinen erä 0,22 euroa osakkeelta maksetaan elokuussa 2022 osakkeenomistajille, jotka ovat pääomanpalautuksen toisen erän täsmäytyspäivänä 10.8.2022 rekisteröityinä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon. Pääomanpalautuksen toinen erä maksetaan 18.8.2022.

Yhtiökokous valtuutti lisäksi hallituksen tarvittaessa päättämään uudesta täsmäytyspäivästä ja maksupäivästä pääomanpalautuksen toiselle erälle, mikäli Euroclear Finland Oy:n säännöt tai Suomen arvo-osuusjärjestelmää koskevat säädökset muuttuvat tai muutoin sitä edellyttävät.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat vuosipalkkiot:

  • Hallituksen puheenjohtaja: 65 000 euroa; ja
  • Hallituksen muut jäsenet: 35 000 euroa.

Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten vuosipalkkio maksetaan Yhtiön osakkeina ja rahana siten, että 50 prosentilla vuosipalkkiosta hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun Yhtiön osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan ja loput vuosipalkkiosta maksetaan rahana. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.10.2021 – 31.12.2021 on julkistettu tai ensimmäisenä sellaisena ajankohtana, kun se soveltuvan lainsäädännön mukaan on mahdollista. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja varainsiirtoverosta. Jos palkkiota ei oikeudellisista tai muista säädösperusteisista rajoituksista johtuen tai muun Yhtiöön tai hallituksen jäseneen liittyvän syyn vuoksi voida maksaa Yhtiön osakkeina, palkkio maksetaan kokonaisuudessaan rahana. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa palkkiona saatuja osakkeita ennen kuin hänen jäsenyytensä hallituksessa on päättynyt.

Lisäksi hallituksen tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan jäsenille maksetaan seuraavat vuosipalkkiot:

  • Valiokunnan puheenjohtaja: 7 500 euroa; ja
  • Valiokunnan muut jäsenet: 5 000 euroa.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5). Jeffrey David, Ingrid Jonasson Blank ja Ilkka Laurila valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Lisäksi Inka Mero ja Johan Dettel valittiin hallituksen uusiksi jäseniksi samaksi toimikaudeksi.

Tilintarkastajan valinta ja palkkiot

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että KHT Johanna Winqvist-Ilkka tulee toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio tarkastusvaliokunnan hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden määrä on yhteensä enintään
3 185 000 kappaletta, mikä vastaa noin 9,5 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista. Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa ja/tai pitää panttina millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista.

Omia osakkeita voidaan hankkia vain Yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuhun markkinaehtoiseen hintaan.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen ja/tai pantiksi ottamiseen liittyvistä seikoista. Omien osakkeiden hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta).

Valtuutus kumoaa 21.1.2021 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti, kuitenkin enintään 27.7.2023 saakka.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 3 185 000 kappaletta, mikä vastaa noin 9,5 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista. Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet voivat olla Yhtiön uusia tai Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Hallitus päättää muista osakkeiden ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus kumoaa 21.1.2021 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti, kuitenkin enintään 27.7.2023 saakka.

Helsingissä 27.1.2022

Musti Group Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Toni Rannikko

talousjohtaja, Musti Group Oyj

puh. +358 40 078 8812

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Päämediat

www.mustigroup.com

Musti Group lyhyesti:

Musti tekee lemmikkien ja niiden omistajien elämästä helpompaa, hauskempaa ja turvallisempaa. Olemme Pohjoismaiden johtava lemmikkieläintarvikeyhtiö, ja vastaamme omnikanavaisella liiketoimintamallillamme lemmikkieläinten ja niiden omistajien tarpeisiin Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Tarjoamme laajan ja tarkkaan valikoidun lemmikkieläintarvikkeiden valikoiman. Lisäksi tarjoamme valikoiduissa kohteissa lemmikeille myös palveluja kuten turkinhoitoa, koulutusta ja eläinlääkäripalveluja.

Musti-konsernin liikevaihto oli 341 miljoonaa euroa tilikaudella 2021. Yhtiöllä oli tilikauden 2021 lopussa
1 397 työntekijää, 1,3 miljoonaa kanta-asiakasta ja 312 myymälää.

Tilaa Musti Groupin tiedotteet sähköpostiisi