Takaisin Media-sivulle

Kutsu Musti Group Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kutsu Musti Group Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 

Musti Group Oyj                         Pörssitiedote                         Yhtiökokouskutsu                         10.1.2024 klo 13.00 

Musti Group Oyj:n ("Yhtiö") osakkeenomistajat kutsutaan osallistumaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 31.1.2024 kello 11.00 tapahtumatila Elielissä Sanomatalossa osoitteessa Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen aloitetaan kokouspaikalla klo 10.30. Osakkeenomistajilla on myös mahdollisuus käyttää äänioikeuttaan äänestämällä ennakkoon tai asiamiehen välityksellä. Ohjeet ennakkoäänestykseen ja asiamiehen valtuuttamiseen on esitetty tämän yhtiökokouskutsun osassa C. "Ohjeita kokoukseen osallistujille". 

Osakkeenomistajien, joilla on oikeus osallistua ja jotka ovat ilmoittautuneet yhtiökokoukseen, on mahdollista seurata yhtiökokousta verkossa videolähetyksen välityksellä. Ohjeet osakkeenomistajille yhtiökokouksen seuraamiseksi videolähetyksen välityksellä on saatavilla Yhtiön verkkosivuilta www.mustigroup.com/yhtiokokous. Videolähetyksen välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista ei pidetä osakeyhtiölain mukaisena yhtiökokoukseen osallistumisena tai osakkeenomistajien oikeuksien käyttämisenä, eikä videolähetyksen välityksellä ole mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä vastaehdotuksia, käyttää muita puheenvuoroja tai äänestää.  

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat 

 1. Kokouksen avaaminen 

 1. Kokouksen järjestäytyminen 

 1. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen 

 1. Kokouksen laillisuuden toteaminen 

 1. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 

 1. Tilikauden 1.10.2022–30.9.2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 

         Yhtiökokouksessa esitetään toimitusjohtajan katsaus.  

         Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla Yhtiön verkkosivuilla www.mustigroup.com/yhtiokokous. 

 1. Tilinpäätöksen vahvistaminen 

 1. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja pääomanpalautuksesta päättäminen 

Emoyhtiön jakokelpoisen oman pääoman määrä 30.9.2023 oli 131 026 903,86 euroa, josta tilikauden voitto oli 3 671 767,82 euroa.  

Hallitus ehdottaa, että 30.9.2023 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa. Sen sijaan hallitus ehdottaa, että  hallitus valtuutetaan päättämään harkintansa mukaan yhteensä enintään 0,60 euron osakekohtaisen pääomanpalautuksen maksamisesta Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta yhdessä tai useammassa erässä myöhemmin. Tämän yhtiökokouskutsun julkaisun ajankohtana Sonae Holdings, S.A.:n, Yhtiön hallituksen puheenjohtajan Jeffrey Davidin, Yhtiön hallituksen jäsenen Johan Dettelin ja Yhtiön toimitusjohtajan David Rönnbergin muodostaman konsortion Yhtiöstä tekemän suositellun julkisen käteisostotarjouksen ("Ostotarjous") tarjousaika on kesken ja sen lopullinen tulos selviää vasta myöhemmin. Koska 15.12.2023 julkaistun tarjousasiakirjan mukaisesti Ostotarjouksessa maksettavaa tarjousvastiketta oikaistaan euro eurosta -perusteisesti, mikäli Yhtiö päättää osingonjaosta tai jakaa osinkoa tai muita varoja osakkeenomistajilleen, hallituksen valtuutus jakaa pääomanpalautusta tulisi voimaan vasta, kun Ostotarjouksen lopullinen tulos julkistetaan.  

Valtuutus olisi voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun. Yhtiö julkistaa hallituksen valtuutuksen nojalla mahdollisesti tekemät pääomanpalautusta koskevat päätökset erikseen ja vahvistaa samassa yhteydessä pääomanpalautukseen soveltuvan täsmäytyspäivän ja maksuajankohdan.  

 1. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle  

 1. Neuvoa-antava päätös toimielinten palkitsemisraportin hyväksymisestä 

Yhtiön toimielinten palkitsemisraportti on saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.mustigroup.com/yhtiokokous. 

Yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on neuvoa-antava. 

 1. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen 

Hallitus ehdottaa palkitsemisvaliokunnan suosituksesta, että hallituksen jäsenille maksettaisiin seuraavat vuosipalkkiot: 

 • Hallituksen puheenjohtaja: 65 000 euroa 

 • Hallituksen muut jäsenet: 35 000 euroa 

Lisäksi hallitus ehdottaa palkitsemisvaliokunnan suosituksesta, että hallituksen tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan jäsenille maksettaisiin seuraavat vuosipalkkiot: 

 • Valiokunnan puheenjohtaja: 7 500 euroa 

 • Valiokunnan muut jäsenet: 5 000 euroa 

 1. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen 

Hallitus ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5) seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti jatkuvalle toimikaudelle. 

 1. Hallituksen jäsenten valitseminen 

Hallitus ehdottaa, että nykyiset hallituksen jäsenet Jeffrey David, Ingrid Jonasson Blank, Ilkka Laurila, Johan Dettel ja Inka Mero valittaisiin uudelleen hallituksen jäseniksi.  

Lisätietoja hallituksen jäsenehdokkaista ja heidän riippumattomuudestaan on saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.mustigroup.com/yhtiokokous. 

 1. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen 

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajalle maksettaisiin palkkio tarkastusvaliokunnan hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan. 

 1. Tilintarkastajan valitseminen 

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että Yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy.  

Ernst & Young Oy on ilmoittanut Yhtiölle, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Johanna Winqvist-Ilkka. Tilintarkastajan toimikausi kestää valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. 

Tarkastusvaliokunta on valmistellut suosituksensa EU:n tilintarkastusasetuksen (537/2014) mukaisesti. Tarkastusvaliokunta vahvistaa, että sen suositus on vapaa kolmannen osapuolen vaikutuksesta ja ettei valiokunnalta ole edellytetty EU:n tilintarkastusasetuksen 16 artiklan 6 kohdassa tarkoitetun sopimuslausekkeen noudattamista, jolla yhtiökokouksen tilintarkastajaa koskevaa valintaa rajoitettaisiin. 

 1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta 

Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutettaisiin päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti. 

Valtuutuksen nojalla hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 3 185 000 kappaletta, mikä vastaa noin 9,5 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista. Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa ja/tai pitää panttina millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista.  

Omia osakkeita voidaan hankkia vain Yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuhun markkinaehtoiseen hintaan.  

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen ja/tai pantiksi ottamiseen liittyvistä seikoista. Omien osakkeiden hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). 

Tämä valtuutus kumoaa 30.1.2023 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 31.3.2025 saakka. 

 1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 

Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutettaisiin päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti. 

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 3 185 000 kappaletta, mikä vastaa noin 9,5 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista. Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet voivat olla Yhtiön uusia tai Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. 

Hallitus päättää muista osakkeiden ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).  

Tämä valtuutus kumoaa 30.1.2023 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 31.3.2025 saakka. 

 1. Hallituksen jäsenten palkkiota koskevasta luovutusrajoituksesta luopuminen 

Yhtiökokouksen 27.1.2022 tekemässä hallituksen palkkiota koskevassa päätöksessä todetaan, että hallituksen jäsenten vuosipalkkio maksetaan Yhtiön osakkeina ja rahana siten, että 50 prosentilla vuosipalkkioista hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun Yhtiön osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan ja loput vuosipalkkioista maksetaan rahana. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa palkkiona saatuja osakkeita ennen kuin hänen jäsenyytensä hallituksessa on päättynyt.  

Jotta kyseisiä palkkio-osakkeita omistavat hallituksen jäsenet pystyvät halutessaan osallistumaan Ostotarjoukseen kyseisillä osakkeilla, hallitus ehdottaa, että 27.1.2022 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetystä hallituksen palkkio-osakkeiden luovutusrajoituksesta luovutaan.  

 1. Kokouksen päättäminen 

B. Yhtiökokousasiakirjat 

Tämä kokouskutsu, joka sisältää yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset kokonaisuudessaan, on saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.mustigroup.com/yhtiokokous. Yhtiön vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä palkitsemisraportin, on niin ikään saatavilla kyseisillä verkkosivuilla. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainitulla Yhtiön verkkosivuilla viimeistään 14.2.2024. 

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille 

 1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja ja ilmoittautuminen 

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 19.1.2024 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen tai osakesäästötililleen, on automaattisesti merkitty Yhtiön osakasluetteloon.  

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen ja ennakkoäänestys alkavat 11.1.2024 klo 10.00. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen ja halutessaan äänestää ennakkoon viimeistään 24.1.2024 klo 16.00 mennessä. Ilmoittautumisen ja mahdollisten ennakkoäänten on oltava perillä Yhtiöllä tai Innovatics Oy:llä ennen kyseisen ilmoittautumisajan päättymistä.  

Ilmoittautua voi seuraavilla tavoilla:  

 1. Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.mustigroup.com/yhtiokokous.www.mustigroup.com/yhtiokokous 

Sähköisessä ilmoittautumisessa internetsivuilla vaaditaan osakkeenomistajan taikka tämän asiamiehen tai lakimääräisen edustajan vahva sähköinen tunnistautuminen suomalaisilla, ruotsalaisilla tai tanskalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. 

 1. sähköpostitse tai postitse  

Osallistumisilmoitukset voi lähettää Innovatics Oy:lle sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi tai postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/Musti Group Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki. 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, syntymäaika tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä mahdollisen valtuutetun asiamiehen, lakimääräisen edustajan tai avustajan nimi ja syntymäaika. Osakkeenomistajien Yhtiölle tai Innovatics Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Sähköpostitse tai postitse ilmoittautuvaa osakkeenomistajaa suositellaan käyttämään Yhtiön verkkosivuilta www.mustigroup.com/yhtiokokous löytyvää ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomaketta ilmoittautumiseen ja mahdolliseen ennakkoäänestämiseen.  

Osakkeenomistajan sekä tämän mahdollisen valtuutetun asiamiehen, lakimääräisen edustajan tai avustajan on yhtiökokouksessa pyydettäessä pystyttävä todistamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustamisoikeutensa. 

Lisätietoja ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen liittyen on saatavissa puhelimitse yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana Innovatics Oy:n puhelinnumerosta 010 2818 909 arkisin kello 9.00–12.00 ja kello 13.00–16.00. 

 1. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat 

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 19.1.2024. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 26.1.2024 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä merkitsemistä osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista sekä yhtiökokoukseen ilmoittautumista ja mahdollista ennakkoon äänestämistä. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tilapäisesti merkittäväksi Yhtiön osakasluetteloon viimeistään 26.1.2024 klo 10 mennessä sekä huolehtia tarvittaessa ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta ennen hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia koskevan ilmoittautumisajan päättymistä. Selvyyden vuoksi todetaan, että hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat eivät voi suoraan ilmoittautua yhtiökokoukseen Yhtiön verkkosivuilla vaan ilmoittautuminen on tehtävä omaisuudenhoitajan välityksellä. 

 1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat 

Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan myös asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa.  Osakkeenomistajan asiamies voi myös halutessaan äänestää ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla. Mikäli asiamies ilmoittautuu yhtiökokoukseen sähköisesti, asiamiehen on tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun henkilökohtaisesti vahvalla sähköisellä tunnistautumisella, jonka jälkeen hän pääsee tekemään ilmoittautumisen edustamansa osakkeenomistajan puolesta. Sama pätee sähköiseen ennakkoäänestämiseen. 

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.  

Henkilöomistajat voivat valtuuttaa asiamiehen sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä Yhtiön verkkosivuilta. Muissa tapauksissa tulee käyttää valtakirjaa. Malli valtakirjaksi on saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.mustigroup.com/yhtiokokous. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä liitetiedostoina tai vaihtoehtoisesti sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi tai alkuperäisinä postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/Musti Group Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki siten, että valtakirjat ovat perillä ennen ilmoittautumis- ja ennakkoajan päättymistä. Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen tässä kutsussa kuvatulla tavalla. 

Valtakirjan toimittaminen edellä mainitulla tavalla katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, mikäli siitä ilmenevät kohdassa C.1 mainitut ilmoittautumiseen vaaditut tiedot.  

Yhteisöomistajat voivat perinteisen valtakirjan käyttämisen vaihtoehtona käyttää sähköistä Suomi.fi-valtuuttamispalvelua asiamiehensä valtuuttamista varten. Asiamies nimetään Suomi.fi-palvelussa osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet (valtuutusasia "Yhtiökokouksessa edustaminen"). Yhtiökokouspalvelussa valtuutetun tulee ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua vahvalla sähköisellä tunnistautumisella, jonka jälkeen sähköinen valtuutus tarkistetaan automaattisesti. Vahva sähköinen tunnistaminen tapahtuu pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja sähköisestä valtuuttamisesta on saatavilla osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet. 

 1. Äänestäminen ennakkoon 

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuus- tai osakesäästötili, voivat myös äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 11.1.2024 klo 10.00 – 24.1.2024 klo 16.00 välisenä aikana.  

Ennakkoon äänestänyt osakkeenomistaja, joka haluaa käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeuttaan, vaatia äänestystä yhtiökokouksessa tai äänestää mahdollisesta vastaehdotuksesta tulee itse tai asiamiehen välityksellä osallistua yhtiökokoukseen kokouspaikalla.  

Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan osalta ennakkoäänestys tapahtuu tilinhoitajan välityksellä. Tilinhoitaja voi äänestää ennakkoon edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien puolesta näiden antamien äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröidyille osakkeille asetettuna ilmoittautumisaikana. 

Ennakkoäänestäminen tapahtuu seuraavilla tavoilla: 

 1. sähköisesti Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.mustigroup.com/yhtiokokous 

Sähköisessä ennakkoäänestämisessä vaaditaan osakkeenomistajan taikka tämän asiamiehen tai lakimääräisen edustajan vahva sähköinen tunnistautuminen suomalaisilla, ruotsalaisilla tai 

tanskalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. 

 1. Sähköpostitse tai postitse 

Osakkeenomistaja voi toimittaa Yhtiön verkkosivulla olevan ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomakkeen tai sitä vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi tai postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/Musti Group Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki. Osakkeenomistajan mahdollisen lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen on ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomakkeen toimittamisen yhteydessä esitettävä päivätty valtakirja tai muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. 

Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoäänet Innovatics Oy:lle, äänten toimittaminen ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, mikäli siitä ilmenee edellä kohdassa C.1. mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.  

Ennakkoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyn muuttamattomana yhtiökokouksessa.  

Sähköistä ennakkoäänestystä koskevia ohjeita on saatavilla myös Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.mustigroup.com/yhtiokokous. 

 1. Muut ohjeet ja lisätiedot 

Kokouskielenä on suomi. Kokouksessa on simultaanitulkkaus englanniksi.  

Osakeyhtiölaissa ja arvopaperimarkkinalaissa säädetyt yhtiökokousta koskevat tiedot ovat saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.mustigroup.com/yhtiokokous. 

Yhtiöllä on tämän kokouskutsun päivänä yhteensä 33 535 453 osaketta, jotka tuottavat yhteen laskettuna 33 535 453 ääntä. Yhtiöjärjestyksen mukaan jokainen osake tuottaa yhden äänen. Tämän kokouskutsun päivämääränä Yhtiön hallussa on 147 566 omaa osaketta, joilla ei voi käyttää äänivaltaa yhtiökokouksessa. 

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajien äänimäärään yhtiökokouksessa. 

Helsingissä 10.1.2024 

MUSTI GROUP OYJ 

HALLITUS 

Tilaa Musti Groupin tiedotteet sähköpostiisi