Takaisin Media-sivulle

Kutsu Musti Group Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kutsu Musti Group Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Musti Group Oyj                     Pörssitiedote                            Yhtiökokouskutsu                            16.12.2022 klo 11:00

Musti Group Oyj:n ("Yhtiö") osakkeenomistajat kutsutaan osallistumaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 30.1.2023 kello 13.00 alkaen Pörssitalossa osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen aloitetaan kokouspaikalla klo 12.00. Osakkeenomistajilla on myös mahdollisuus käyttää äänioikeuttaan äänestämällä ennakkoon tai asiamiehen välityksellä. Ohjeet ennakkoäänestykseen ja asiamiehen valtuuttamiseen on esitetty tämän yhtiökokouskutsun osassa C.

 1. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
 1. Kokouksen avaaminen
 2. Kokouksen järjestäytyminen
 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
 6. Tilikauden 1.10.2021–30.9.2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Yhtiökokouksessa esitetään toimitusjohtajan katsaus.

 1. Tilinpäätöksen vahvistaminen
 2. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja pääomanpalautuksesta päättäminen

Emoyhtiön jakokelpoisen oman pääoman määrä 30.9.2022 oli 144 049 079,54 euroa, josta tilikauden voitto oli 3 618 827,84 euroa.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden 1.10.2021 – 30.9.2022 voitto lisätään kertyneisiin voittovaroihin ja että osinkoa ei jaeta.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.10.2021 – 30.9.2022 vahvistettavan taseen perusteella osakkeenomistajille maksettaisiin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta pääomanpalautusta 0,50 euroa osakkeelta (yhteensä noin 16,6 miljoonaa euroa Yhtiön tämän yhtiökokouskutsun päivänä ulkona olevien osakkeiden kokonaismäärään perusteella).

Pääomanpalautus maksettaisiin kahdessa erässä seuraavasti:

 • Pääomanpalautuksen ensimmäinen erä 0,25 euroa osakkeelta maksettaisiin osakkeenomistajille, jotka ovat ensimmäisen erän täsmäytyspäivänä 1.2.2023 rekisteröityinä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että ensimmäinen erä maksettaisiin 8.2.2023.
 • Pääomanpalautuksen toinen erä 0,25 euroa osakkeelta maksettaisiin elokuussa 2023 osakkeenomistajille, jotka ovat toisen erän täsmäytyspäivänä 22.8.2023 rekisteröityinä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että toinen erä maksettaisiin 29.8.2023. Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen tarvittaessa päättämään uudesta täsmäytyspäivästä ja maksupäivästä toiselle erälle, mikäli Euroclear Finland Oy:n säännöt tai Suomen arvo-osuusjärjestelmää koskevat säädökset muuttuvat tai muutoin sitä edellyttävät.

Mikäli Yhtiö olisi velvollinen osakkeenomistajien määrävähemmistön vaatimuksesta jakamaan osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:ssä vähemmistöosinkoa, ei alkuperäisen ehdotuksen mukaista pääomanpalautusta jaeta, vaan hallitus ehdottaa sen sijaan, että osinkoa jaetaan vähemmistöosingon määrä, yhteensä 1 809 413,92 euroa (noin 0,05 euroa osakkeelta Yhtiön tämän yhtiökokouskutsun päivänä ulkona olevien osakkeiden kokonaismäärään perusteella), ja sen lisäksi pääomanpalautusta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta siten, että vähemmistöosingon ja pääomanpalautuksen yhteenlaskettu määrä on 0,50 euroa osakkeelta. Yhtiön tämän yhtiökokouskutsun päivänä ulkona olevien osakkeiden kokonaismäärän perusteella vähemmistöosingon lisäksi maksettavan pääomanpalautuksen määrä olisi yhteensä noin 14,8 miljoonaa euroa (noin 0,45 osakkeelta).

Näin ollen yhteenlaskettuna vähemmistöosinkona ja pääomanpalautuksena maksettaisiin myös vähemmistöosinkoa jaettaessa 0,50 euroa osakkeelta, jolloin osakekohtainen kokonaisvarojenjako pysyisi ennallaan mahdollisesti jaettavasta vähemmistöosingosta huolimatta.

Mikäli Yhtiö olisi velvollinen osakkeenomistajien määrävähemmistön vaatimuksesta jakamaan vähemmistöosinkoa, hallitus ehdottaa, että kokonaisvarojenjako tapahtuisi kahdessa erässä vastaavasti kuin pääomanpalautus ja vastaavina täsmäytys- ja maksupäivinä. Varojenjaon ensimmäinen erä maksettaisiin siten, että osakkeenomistajille maksettaisiin ensimmäisen erän yhteydessä vähemmistöosingon määrä kokonaisuudessaan, yhteensä 1 809 413,92 euroa.

Hallituksen ensisijaisesti ehdottaman pääomanpalautuksen määrä ylittää osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:n mukaisen vähemmistöosingon määrän. Vähemmistöosinkovaatimuksella ei voi kasvattaa osakekohtaista varojenjaon kokonaismäärää hallituksen ehdottomasta, vaan ainoastaan vaikuttaa edellä esitetyn tavoin pääomanpalautuksen ja mahdollisen vähemmistöosingon suhteeseen.

Pääomanpalautus ja mahdollinen vähemmistöosinko maksettaisiin Yhtiön kaikille osakkeille, lukuun ottamatta kunkin varojenjaon erän täsmäytyspäivänä Yhtiön tai sen tytäryhteisöjen hallussa olevia omia osakkeita. Osakekohtaisen pääomanpalautuksen ja mahdollisen vähemmistöosingon suhde saattaa muuttua, jos ulkona olevien omien osakkeiden määrä muuttuisi tämän yhtiökokouskutsun jälkeen. Osakekohtainen kokonaisvarojenjako olisi kuitenkin tällaisista muutoksista riippumatta hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhteensä 0,50 euroa osakkeelta, joka maksettaisiin kahdessa erässä, kumpikin 0,25 euroa osakkeelta.

 1. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
 2. Neuvoa-antava päätös toimielinten palkitsemisraportin hyväksymisestä

Yhtiön toimielinten palkitsemisraportti on saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.mustigroup.com/yhtiokokous.

Yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on neuvoa-antava.

 1. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallitus ehdottaa palkitsemisvaliokunnan suosituksesta, että hallituksen jäsenille maksettaisiin seuraavat vuosipalkkiot:

 • Hallituksen puheenjohtaja: 65 000 euroa
 • Hallituksen muut jäsenet: 35 000 euroa

Hallitus ehdottaa myös palkitsemisvaliokunnan suosituksesta, että hallituksen jäsenten vuosipalkkio maksetaan Yhtiön osakkeina ja rahana siten, että 50 prosentilla vuosipalkkiosta hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun Yhtiön osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan ja loput vuosipalkkiosta maksetaan rahana. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.10.2022–31.12.2022 on julkistettu tai ensimmäisenä sellaisena ajankohtana, kun se soveltuvan lainsäädännön mukaan on mahdollista. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja varainsiirtoverosta. Jos palkkiota ei oikeudellisista tai muista säädösperusteisista rajoituksista johtuen tai muun Yhtiöön tai hallituksen jäseneen liittyvän syyn vuoksi voida maksaa Yhtiön osakkeina, palkkio maksetaan kokonaisuudessaan rahana.

Lisäksi hallitus ehdottaa palkitsemisvaliokunnan suosituksesta, että hallituksen tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan jäsenille maksettaisiin seuraavat vuosipalkkiot:

 • Valiokunnan puheenjohtaja: 7 500 euroa
 • Valiokunnan muut jäsenet: 5 000 euroa
 1. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallitus ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5) seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti jatkuvalle toimikaudelle.

 1. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallitus ehdottaa, että nykyiset hallituksen jäsenet Jeffrey David, Ingrid Jonasson Blank, Ilkka Laurila, Johan Dettel ja Inka Mero valittaisiin uudelleen hallituksen jäseniksi.

Lisätietoja hallituksen jäsenehdokkaista ja heidän riippumattomuudestaan on saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.mustigroup.com/yhtiokokous.

 1. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajalle maksettaisiin palkkio tarkastusvaliokunnan hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

 1. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että Yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy.

Ernst & Young Oy on ilmoittanut Yhtiölle, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Johanna Winqvist-Ilkka. Tilintarkastajan toimikausi kestää valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Tarkastusvaliokunta on valmistellut suosituksensa EU:n tilintarkastusasetuksen (537/2014) mukaisesti. Tarkastusvaliokunta vahvistaa, että sen suositus on vapaa kolmannen osapuolen vaikutuksesta ja ettei valiokunnalta ole edellytetty EU:n tilintarkastusasetuksen 16 artiklan 6 kohdassa tarkoitetun sopimuslausekkeen noudattamista, jolla yhtiökokouksen tilintarkastajaa koskevaa valintaa rajoitettaisiin.

 1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 3 185 000 kappaletta, mikä vastaa noin 9,5 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista. Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa ja/tai pitää panttina millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista.

Omia osakkeita voidaan hankkia vain Yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuhun markkinaehtoiseen hintaan.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen ja/tai pantiksi ottamiseen liittyvistä seikoista. Omien osakkeiden hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta).

Tämä valtuutus kumoaa 27.1.2022 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 31.3.2024 saakka.

 1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 3 185 000 kappaletta, mikä vastaa noin 9,5 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista. Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet voivat olla Yhtiön uusia tai Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Hallitus päättää muista osakkeiden ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Tämä valtuutus kumoaa 27.1.2022 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 31.3.2024 saakka.

 1. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestykseen tehdään lisäys hallituksen mahdollisuudesta päättää harkintansa mukaan yhtiökokouksen järjestämisestä hybridikokouksena. Lisäksi mahdollistettaisiin yhtiökokouksen järjestäminen etäkokouksena kokonaan ilman kokouspaikkaa. Muutokset mahdollistaisivat muun muassa yhtiökokousten järjestäminen pandemian kaltaisissa tai muissa ennakoimattomissa ja poikkeuksellisissa tilanteissa. Osakeyhtiölaki edellyttää, että osakkeenomistajat pystyvät hybridi- ja etäkokouksissa käyttämään oikeuksiaan täysimääräisesti siten, että oikeudet ovat yhtäläiset oikeudet kuin tavallisessa yhtiökokouksessa.

Hallituksen ehdotuksen mukaan yhtiöjärjestyksen 7 § kuuluisi muutoksen jälkeen kokonaisuudessaan seuraavasti:

” 7 § Osakkeenomistajat käyttävät yhtiökokouksessa päätösvaltaansa yhtiön asioissa.

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun laki sitä edellyttää.

Hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle ja päättää sen pitämispaikasta, järjestämistavasta ja ajasta. Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Kutsu on toimitettava osakkeenomistajille ilmoituksella, joka julkaistaan yhtiön internetsivuilla tai ainakin yhdessä hallituksen määräämässä valtakunnallisessa päivälehdessä. Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.

Hallitus voi päättää, että yhtiökokoukseen saa osallistua myös siten, että osakkeenomistaja käyttää päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (hybridikokous).

Hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous)."

 1. Kokouksen päättäminen
 1. Yhtiökokousasiakirjat

Tämä kokouskutsu, joka sisältää yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset kokonaisuudessaan, on saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.mustigroup.com/yhtiokokous. Musti Group Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää Yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä palkitsemisraportin, on niin ikään saatavilla kyseisillä verkkosivuilla. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla Yhtiön verkkosivuilla viimeistään 13.2.2023.

 1. Ohjeita kokoukseen osallistujille
 1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 18.1.2023 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen tai osakesäästötililleen, on automaattisesti rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon. Asiamiehen käyttämisestä on mainittu jäljempänä kohdassa C.3.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua kokoukseen viimeistään 23.1.2023 klo 16.00 mennessä. Ilmoittautumisen on oltava perillä Yhtiöllä tai Euroclear Finland Oy:llä ennen kyseisen ilmoittautumisajan päättymistä. Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen ja ennakkoäänestys alkavat 16.12.2022 klo 11.00.

Ilmoittautua voi seuraavilla tavoilla:

     1. Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.mustigroup.com/yhtiokokous

Henkilöomistajan osalta sähköinen ilmoittautuminen edellyttää vahvaa sähköistä tunnistamista. Kun henkilöomistaja kirjautuu Yhtiön verkkosivujen kautta palveluun, hänet ohjataan sähköiseen tunnistamiseen. Tämän jälkeen osakkeenomistaja voi yhdellä istunnolla ilmoittautua yhtiökokoukseen, valtuuttaa toisen ja ennakkoäänestää. Vahva sähköinen tunnistaminen toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Yhteisöomistajien osalta sähköinen ilmoittautuminen edellyttää, että yhteisöomistaja ilmoittaa arvo-osuustilinsä numeron, yhteisö- tai yksilöintitunnuksensa sekä muut vaaditut tiedot.

Yhteisöomistajien osalta sähköinen ilmoittautuminen ei edellytä vahvaa sähköistä tunnistautumista. Mikäli yhteisöomistaja kuitenkin käyttää jäljempänä kohdassa C.3. kuvattua sähköistä Suomi.fi-valtuutta, ilmoittautuminen edellyttää valtuutetulta vahvaa sähköistä tunnistamista, joka toimii henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

     1. sähköpostitse tai postitse

Osallistumisilmoitukset voi lähettää osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu tai postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous / Musti Group Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, syntymäaika tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä mahdollisen valtuutetun asiamiehen, lakimääräisen edustajan tai avustajan nimi ja syntymäaika. Osakkeenomistajien Yhtiölle tai Euroclear Finland Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan sekä tämän mahdollisen valtuutetun asiamiehen, lakimääräisen edustajan tai avustajan on yhtiökokouksessa pystyttävä todistamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustamisoikeutensa.

 1. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 18.1.2023. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 25.1.2023 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista sekä kokoukseen ilmoittautumista ja mahdollista ennakkoon äänestämistä. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tilapäisesti merkittäväksi Yhtiön osakasluetteloon viimeistään 25.1.2023 klo 10 mennessä sekä huolehtia tarvittaessa ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta ennen hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia koskevan ilmoittautumisajan päättymistä. Selvyyden vuoksi todetaan, että hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat eivät voi suoraan ilmoittautua yhtiökokoukseen Yhtiön verkkosivuilla vaan ilmoittautuminen on tehtävä omaisuudenhoitajan välityksellä.

 1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan myös asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Osakkeenomistajan asiamies voi myös halutessaan äänestää ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla. Mikäli asiamies ilmoittautuu yhtiökokoukseen sähköisesti, asiamiehen on tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun henkilökohtaisesti vahvalla sähköisellä tunnistautumisella, jonka jälkeen hän pääsee tekemään ilmoittautumisen edustamansa osakkeenomistajan puolesta. Sama pätee sähköiseen ennakkoäänestämiseen.

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Henkilöomistajat voivat valtuuttaa asiamiehen sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä Yhtiön verkkosivuilta. Muissa tapauksissa tulee käyttää valtakirjaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan Euroclear Finland Oy:lle postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous / Musti Group Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki tai sähköisessä muodossa (esim. PDF) sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu ennen yhtiökokouksen ilmoittautumisajan päättymistä, johon mennessä valtakirjojen on oltava perillä. Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen edellä tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

Valtakirjan toimittaminen edellä mainitulla tavalla katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, mikäli siitä ilmenevät kohdassa C.1. mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Yhteisöomistajat voivat perinteisen valtakirjan käyttämisen vaihtoehtona käyttää sähköistä Suomi.fi-valtuuttamispalvelua asiamiehensä valtuuttamista varten. Asiamies nimetään Suomi.fi-palvelussa osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet (valtuutusasia ”Yhtiökokouksessa edustaminen”). Euroclear Finland Oy:n yhtiökokouspalvelussa valtuutetun tulee ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua vahvalla sähköisellä tunnistautumisella, ja sen jälkeen sähköinen valtuus tarkistetaan automaattisesti. Vahva sähköinen tunnistaminen tapahtuu pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja sähköisestä valtuuttamisesta on saatavilla osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet.

 1. Äänestäminen ennakkoon

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuus- tai osakesäästötili, voivat myös äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 16.12.2022 klo 11.00  –23.1.2023 klo 16.00 välisenä aikana.

Ennakkoon äänestänyt osakkeenomistaja, joka haluaa käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeuttaan, vaatia äänestystä yhtiökokouksessa tai äänestää mahdollisesta vastaehdotuksesta tulee itse tai asiamiehen välityksellä osallistua yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan osalta ennakkoäänestys tapahtuu tilinhoitajan välityksellä. Tilinhoitaja voi äänestää ennakkoon edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien puolesta näiden antamien äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröidyille osakkeille asetettuna ilmoittautumisaikana.

Ennakkoäänestäminen tapahtuu seuraavilla tavoilla:

 1. sähköisesti Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.mustigroup.com/yhtiokokous

Henkilöomistajien osalta sähköinen ennakkoäänestäminen edellyttää suojattua vahvaa tunnistautumista, ja osakkeenomistaja voi rekisteröityä ja äänestää kirjautumalla sisään omilla pankkitunnuksillaan tai mobiilivarmenteella.

Yhteisöomistajien osalta sähköinen ennakkoäänestäminen edellyttää, että yhteisöomistaja ilmoittaa  arvo-osuustilinsä numeron, yhteisö- tai yksilöintitunnuksensa sekä muut vaaditut tiedot.

Yhteisöomistajien osalta sähköinen ennakkoäänestäminen ei edellytä vahvaa sähköistä tunnistautumista. Mikäli yhteisöomistaja kuitenkin käyttää edellä kohdassa C.3. kuvattua sähköistä Suomi.fi-valtuutta, ennakkoäänestäminen edellyttää valtuutetulta vahvaa sähköistä tunnistamista, joka toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

 1. Sähköpostitse tai postitse

Osakkeenomistaja voi toimittaa Yhtiön verkkosivulla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai sitä vastaavat tiedot Euroclear Finland Oy:lle sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu tai postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous/ Musti Group Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki. Ennakkoäänestyslomake on saatavilla Yhtiön verkkosivuilla viimeistään 16.12.2022 klo 11.00 alkaen.  Osakkeenomistajan mahdollisen lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen on ennakkoäänestyslomakkeen toimittamisen yhteydessä esitettävä päivätty valtakirja tai muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa.

Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoäänet Euroclear Finland Oy:lle, äänten toimittaminen ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, mikäli siitä ilmenee edellä kohdassa C.1. mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Ennakkoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyn muuttamattomana yhtiökokouksessa.

Sähköistä ennakkoäänestystä koskevia ohjeita on saatavilla viimeistään 16.12.2022 klo 11.00 alkaen myös Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.mustigroup.com/yhtiokokous.

 1. Muut ohjeet ja lisätiedot

Osakeyhtiölaissa ja arvopaperimarkkinalaissa säädetyt yhtiökokousta koskevat tiedot ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.mustigroup.com/yhtiokokous.

Yhtiöllä on tämän kokouskutsun päivänä yhteensä 33 535 453 osaketta, jotka tuottavat yhteen laskettuna 33 535 453 ääntä. Yhtiöjärjestyksen mukaan jokainen osake tuottaa yhden äänen. Tämän kokouskutsun päivämääränä Yhtiön hallussa on 244 000 omaa osaketta, joilla ei voi käyttää äänivaltaa yhtiökokouksessa.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajien äänimäärään yhtiökokouksessa.

Yhtiön hallitus kutsuu osakkeenomistajat kahvitilaisuuteen yhtiökokouspäivänä klo 12–13 Pörssitalossa osoitteessa Fabianinkatu 4, 00100 Helsinki. Yhtiön johdon edustajia on paikalla kahvitilaisuudessa.

Helsingissä 15.12.2022

MUSTI GROUP OYJ

HALLITUS

Tilaa Musti Groupin tiedotteet sähköpostiisi